Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při čerpání prostředků z fondu prevence

Z fondu prevence VZP ČR můžete získat příspěvky na své aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Účast v preventivním programu hrazeném z fondu prevence VZP ČR je založena na principu dobrovolnosti. Může se ho zúčastnit každý pojištěnec VZP ČR, který si podá žádost a splní všechny další podmínky pro čerpání příspěvku. Další informace o čerpání příspěvku z fondu prevence a o způsobech podání žádosti naleznete zde.

VZP ČR jako správce v souvislosti s čerpáním finančního příspěvku z fondu prevence VZP ČR zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno b) Obecného nařízení, neboť zpracování OÚ je nezbytné pro posouzení splnění podmínek pro účast v preventivním programu na základě žádosti a pro poskytnutí příspěvku z fondu prevence.

V souvislosti s podáním a vyřízením žádosti o příspěvek z fondu prevence dochází ke zpracování OÚ níže uvedených subjektů v rozsahu stanoveném v žádosti, plné moci a případně i v dalších potřebných formulářích uveřejněných zde:

 • žadatel – pojištěnec VZP ČR starší 18 let nebo zákonný zástupce nositele (tzn. rodič, opatrovník, osvojitel, poručník nebo pěstoun) 

formulář žádosti:

 • jméno a příjmení
 • číslo pojištěnce
 • bydliště
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • číslo bankovního účtu
 • podpis
 • nositel příspěvku - pojištěnec VZP ČR mladší 18 let nebo osoba svěřená do péče

formulář žádosti:

 • jméno a příjmení
 • číslo pojištěnce
 • zplnomocněná osoba - osoba, které žadatel vystavil plnou moc

formulář žádosti:

 • jméno a příjmení
 • datum narození

plná moc:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • trvale bytem
 • číslo občanského průkazu
 • číslo bankovního účtu
 • podpis

Rozsah požadovaných a zpracovávaných OÚ se může lišit způsobem podání žádosti.

Po zpracování Vaší žádosti Vás můžeme e-mailem požádat o zpětnou vazbu k poskytnutému příspěvku např. formou zaslaného odkazu na dotazník. Vyplněním dotazníku nedochází ke zpracování OÚ.

Zpracování OÚ je prováděno na klientských pracovištích, v Call Centru a v sídle správce určenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem (Česká pošta s. p.). Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

Vaše OÚ v rozsahu, v jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely účasti v programu fondu prevence, budou zpracovávány pouze po dobu jeho realizace a dále do doby uplynutí pětileté skartační lhůty. Poté budou zlikvidovány. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

V případě zaslání kopie rodného listu/občanského průkazu budou tyto doklady po ověření skutečností skartovány. Ostatní předložené nebo zaslané dokumenty potřebné pro čerpání příspěvku budou skartovány v souladu se Spisovým a skartačním plánem VZP ČR. V případě, že nám poskytnete kopie platebních dokladů, uschovejte si, prosím, veškeré originální doklady po dobu 90 dní pro případ následného vyžádání od VZP ČR.