Ohlášení ukončení samostatné výdělečné činnosti

 27. 2. 2023 | OSVČ, zaměstnanec, platba státu - nezaopatřené dítě, platba státu - důchodce, platba státu - ostatní, OBZP, administrativa

otazka-tydne

Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti?

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost zdravotní pojišťovně ohlásit ukončení své výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost ukončila. Tuto povinnost ji ukládá zákon o veřejném zdravotní pojištění (č. 48/1997 Sb.) a patří mezi její nejdůležitější povinnosti.

Ukončení samostatné výdělečné činnosti můžete nahlásit on-line prostřednictvím webového formulářeOznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti“, případně prostřednictvím tiskopisu „Přihláška a evidenční list pojištěnce“.

Zrušení živnosti můžete také nahlásit datovou schránkou (i48ae3q), e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz nebo osobně na kterékoli pobočce VZP.

Další možnosti ohlášení ukončení živnosti

Pokud OSVČ podniká na základě živnostenského oprávnění, může oznámení ukončení výdělečné činnosti učinit na předepsaném tiskopise u živnostenského úřadu. I v tomto případě bude ohlašovací povinnost splněna. Stejně tak svou povinnost splní v případě, že oznámí ukončení paušálního režimu prostřednictvím orgánu Finanční správy ČR.

Povinnost oznámit příslušnou kategorii plátce

Po ukončení samostatně výdělečné činnosti má pojištěnec dále povinnost zdravotní pojišťovně do 8 dnů oznámit, do které kategorie plátců zdravotního pojištění bude patřitstátní pojištěnec, zaměstnanec, OBZP. Zároveň musí také doložit, že má nárok na zařazení do příslušné kategorie pojištěnců (např. studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce apod.).

Vydáno 27. 2. 2023