Celodenní péče o dítě a zdravotní pojištění

 3. 7. 2023 | platba státu - péče o dítě, OBZP

otazka-tydne

Starám se o dvě děti (8 a 12 let), nemám žádný příjem a zdravotní pojištění za mě platí stát. Obě děti budou letní prázdniny trávit na táboře a u babiček. Budu si muset začít zdravotní pojištění platit sama?

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, je z pohledu zdravotního pojištění zařazena do státní kategorie „L“ a stát za ní platí pojistné na zdravotní pojištění jako za státního pojištěnce.

Pro to, aby byla splněna podmínka pro zařazení do státní kategorie „L“, nesmí být dítě či děti předškolního věku umístěny v jeslích či mateřské škole, případně v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. V případě dítěte či dětí plnících povinnou školní docházku nesmí toto dítě či děti navštěvovat družinu nebo nesmí být umístěny v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

Do státní kategorie „L“ může být zařazena pouze jedna osoba, tzn. otec nebo matka dítěte či dětí, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Daná osoba (pojištěnec) přitom nesmí mít příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Nesmí se také jednat o příjemce rodičovského příspěvku nebo ženy na mateřské, osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství (podle předpisů o nemocenském pojištění).

Rozhodné období

Rozhodným období je celý kalendářní měsíc. Tzn. pokud se nejedná o celý kalendářní měsíc, kdy budou obě děti ve věku do 15 let svěřeny do péče jiné osoby, byť třeba z rodiny, bude podmínka celodenní osobní a řádné péče splněna a pojištěnec má stále nárok na zařazení do státní kategorie.

Pokud by obě děti do 15 let byly v svěřeny do péče jiné osoby po celý kalendářní měsíc, a to i v souhrnu období – kdy by část měsíce byly např. u babičky, na táboře, škole v přírodě, ztratil by pojištěnec nárok na zařazení do státní kategorie L a musel by si za tento měsíc zaplatit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Ohlašovací povinnost

Skutečnost, že pojištěnec není zařazen do kategorie L, musí nahlásit své zdravotní pojišťovně do 8 dnů. Následně, až by měl zase obě děti ve své osobní celodenní a řádné péči, by tuto informaci opět nahlásil své zdravotní pojišťovně a přihlásil se do příslušné kategorie státních pojištěnců.

Vydáno 3. 7. 2023