Jak vysoké pojistné platím, pokud jsem OBZP?

Výše pojistného OBZP se rovná 13,5 % minimální mzdy (ta je v případě OBZP vyměřovacím základem).

Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce.

Pokud není pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo je zaplacena nižší částka, činí penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Výši platby si musí plátce pojistného zařazený do kategorie OBZP upravit vždy, když se změní výše minimální mzdy.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní