Jak vysoké pojistné platím, pokud jsem OBZP?

Výše pojistného OBZP se rovná 13,5 % minimální mzdy (ta je v případě OBZP vyměřovacím základem). Od 1. 1. 2018 činí pojistné OBZP 1 647 Kč měsíčně.

Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce.

Pokud není pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo je zaplacena nižší částka, činí penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Výši platby si musí plátce pojistného zařazený do kategorie OBZP upravit vždy, když se změní výše minimální mzdy.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného
Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?
Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?
Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?