Jak je to s platbou zdravotního pojištění za děti?

Za dítě platí pojistné stát vždy až do ukončení povinné školní docházky.

Dále ho stát platí maximálně do 26. roku věku v případě, kdy je dítě považováno za nezaopatřené dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). To znamená, že:

  1. a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  2. b) pro nemoc se nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost,
  3. c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Zdravotní stav se v tomto případě posuzuje podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení (§ 8 zákona č. 582/1991 Sb.).

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní