Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při přeregistraci nebo registraci k VZP ČR

Pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny. Každý může být pojištěn pouze u jedné zdravotní pojišťovny. O tom, jak postupovat a další informace naleznete v článku Informace o svobodné volbě zdravotní pojišťovny.

U novorozence se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěte. Další informace o zdravotním pojištění novorozenců naleznete v článku Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence.

VZP ČR v rámci přeregistrace nebo registrace zpracovává OÚ za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmen. c) Nařízení, neboť zpracování OÚ je nezbytné pro plnění právní povinnosti stanovené zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se na VZP ČR jako správce OÚ vztahuje, a dále pro zajištění efektivní komunikace během trvání pojistného vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, neboť je to pro účely oprávněných zájmů správce nezbytné.

V souvislosti s podáním a vyřízením žádosti o přeregistraci nebo registraci k VZP ČR dochází ke zpracování OÚ žadatele, případně jeho zákonného zástupce v rozsahu stanoveném ve formuláři žádosti o přeregistraci nebo o registraci novorozence. K autentizaci a získání vaší adresy trvalého pobytu využívá VZP ČR údaje ze základního registru obyvatel. Korespondenční adresu je nutné vyplnit i v případě, že je shodná s trvalým bydlištěm. Vyplněním korespondenční adresy a některého z požadovaných kontaktních údajů umožňujete VZP ČR s vámi snáze a lépe komunikovat.  Všechny OÚ ve formulářích je nutno pro výše uvedené účely vyplnit. Rozsah osobních údajů se může lišit podle způsobu podání žádosti. V on-line formulářích vyplňujete méně OÚ než ve formuláři papírovém. Vyplněním telefonního čísla a e-mailu umožňujete VZP ČR rychleji s vámi vyřizovat zjištěné nesrovnalosti v podaných žádostech. A v případě registrace novorozence vám do e-mailu zasíláme poukaz na příspěvek a náhradní doklad.

Zpracování OÚ je prováděno na pobočkách a v sídle správce určenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely přeregistrace nebo registrace k VZP ČR, budou zpracovávány po dobu trvání pojistného vztahu pojištěnce a VZP ČR a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích příslušných právních předpisů. V případě zaslání kopie rodného listu bude tento doklad po ověření skutečností skartován.  Ostatní předložené nebo zaslané dokumenty potřebné pro registraci nebo přeregistraci k VZP budou skartovány v souladu se Spisovým a skartačním plánem VZP ČR.