Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při přeregistraci nebo registraci k VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3, IČ 41197518 (dále jen „VZP ČR“), jako správce osobních údajů, Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, informuje o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) a o Vašich právech v  souvislosti s přeregistrací nebo registrací k VZP ČR.

Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 2020/2,
130 00 Praha 3,
IČ 41197518

e-mail: info@vzp.czpoverenec@vzp.cz
telefon: 952 222 222, 952 220 773

Pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za dvanáct měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Další informace  naleznete v článku Informace o svobodné volbě zdravotní pojišťovny.

VZP ČR v souvislosti s přeregistrací nebo registrací k VZP ČR zpracovává Vaše OÚ za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmen. c) Nařízení, neboť zpracování OÚ je nezbytné pro plnění právní povinnosti stanovené zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se na VZP ČR jako správce OÚ vztahuje, a dále za účelem zajištění efektivní komunikace ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, neboť je to pro účely oprávněného zájmu správce nezbytné.

V souvislosti s podáním a vyřízením žádosti o přeregistraci nebo registraci k VZP ČR dochází ke zpracování OÚ žadatele, případně jeho zákonného zástupce v rozsahu stanoveném ve formuláři žádosti. K autentizaci a získání Vaší adresy trvalého pobytu využívá VZP ČR údaje ze základního registru obyvatel. Korespondenční adresu je nutné vyplnit i v případě, že je shodná s trvalým bydlištěm. Vyplněním korespondenční adresy a některého z požadovaných kontaktních údajů umožňujete VZP ČR s Vámi snáze a lépe komunikovat.

Zpracování Vašich OÚ je prováděno na pobočkách a v sídle správce pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely přeregistrace nebo registrace k VZP ČR, budou zpracovávány po dobu trvání pojistného vztahu pojištěnce a VZP ČR a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích příslušných právních předpisů.

Vedle práva být plně informován o zpracování Vašich OÚ máte následující práva:

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše OÚ a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné OÚ, máte právo požádat o jejich opravu.

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše OÚ zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme pro plnění naší právní povinnosti, plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech, kdy popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda jsou či nejsou správné, pokud bychom Vaše OÚ zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování, pokud bychom Vaše OÚ již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznesené námitky jsme povinni zpracování předmětných OÚ omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který provádíme ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy či svobodami, nebo bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich OÚ souhlas nebo plnění smlouvy a provádí-li se zpracování automatizovaně, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám OÚ, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání souhlasu – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na případný vzájemný smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese správce, případně se se svými dotazy a podněty ohledně zpracování OÚ můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů písemně či elektronicky na výše uvedenou adresu.