Vydané v r. 2021

NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ, TISKOPISŮ A DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 3. 2022

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 3. 2022 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.44), tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní (6.2.43). Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Změny Metodiky, tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní v souvislosti s vydáním novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Změny Metodiky: doklad 06DP (Poukaz na vyšetření/ošetření DP) a doklad 13 (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) – delegování preskripce vymezených zdravotnických prostředků (ZP) ošetřujícím lékařem na sestru v domácí péči.
 • Změna tiskopisu: doklad 13 – zavedení nové položky „IČP delegujícího OL“ (IČP OL, který předpis zdravotnického prostředku sestrou v domácí péči doporučil); doplnění tiskopisu o položku „IČP, které doklad vystavilo“ – jedná se pouze o technickou změnu, doposud bylo IČP patrné pouze z razítka na poukazu, kde nemuselo být vždy dostatečně čitelné; datové rozhraní dokladu 13 se v této souvislosti nemění, atribut pro „IČP, které doklad vystavilo“ je již součástí DR).
 • Změna datového rozhraní: doklad 13 – rozšíření datového rozhraní o atribut „OPRE“ – IČP OL, který předpis ZP delegoval na sestru v domácí péči.

Verze datového rozhraní 6.2.43 je platná od 1. 3. 2022. Pro předchozí verzi DR 6.2.42 není vyhlášeno žádné přechodné období. Ve verzi DR 6.2.42 lze tedy předat maximálně období dávky 02/2022. Období dávky 03/2022 již musí být předáváno v nové verzi DR 6.2.43. V souvislosti s těmito změnami DR je vydána také nová verze programu VZP Kontrol.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní individuálních dokladů (6.2.43) s účinností od 1. 3. 2022

S účinností od 1. 3. 2022 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, ke změně tiskopisu 13 – „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ a ke změně datového rozhraní dokladu 13.

Změny Metodiky, tiskopisu a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

S účinností od 1. 1. 2022 je dle novely zákona č. 48/1997 Sb. u vymezených zdravotnických prostředků hrazených na poukaz a předepisovaných doposud lékařem možnost preskripce všeobecnou či dětskou sestrou se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí. Vymezené zdravotnické prostředky ze skupin ZP 01, 02, 03, 06 a 07 podle přílohy č. 3, oddílu C, tabulky č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Sestrám v domácí péči (SDP) je zákonem umožněna preskripce vymezených ZP v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v předpisu domácí péče. Z tohoto důvodu je s účinností od 1. 3. 2022 na tiskopis a do datového rozhraní dokladu 13 zavedena nová položka „IČP delegujícího OL“.

Změny Metodiky u dokladu 06DP - Poukaz na vyšetření/ošetření DP

V případě delegované preskripce OL na sestru v domácí péči uvede OL v předpisu domácí péče (díl A dokladu 06dp) informaci o stanoveném rozsahu zdravotnických prostředků, které je sestra oprávněna konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně (pozn.: jedná se o vymezené zdravotnické prostředky podle přílohy č. 3, oddílu C, tabulky č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). OL uvede také časové období, jehož se bude delegace preskripce na sestru v domácí péči týkat. Delegace preskripce se uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče OL doporučeno (max. na dobu platnosti poukazu).

Změna Metodiky a tiskopisu dokladu 13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

V případě delegované preskripce OL na sestru v domácí péči uvede předepisující (sestra v domácí péči) na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (tiskopis dokladu 13) IČP OL, který předpis zdravotnického prostředku sestrou v domácí péči doporučil (položka „IČP delegujícího OL“ na poukazu). Tiskopis je současně doplněn o položku „IČP, které doklad vystavilo“ (jedná se však pouze o technickou změnu, dosud bylo IČP patrné pouze z razítka na poukazu; DR dokladu 13 se v této souvislosti nemění).

Změna datového rozhraní dokladu 13

Datové rozhraní dokladu 13 – „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ je rozšířeno o nový atribut „OPRE – Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího lékaře, který předpis zdravotnického prostředku delegoval na sestru v domácí péči“. Povinné vyplnění v případě, kdy zdravotnický prostředek byl předepsán sestrou v domácí péči (pracoviště domácí péče). Jinak zůstává údaj nevyplněn.

Pro tuto změnu DR není vyhlášeno přechodné období.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2022

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 1. 2022 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.43), tiskopisů 15, 17, 18, 19, 21, 23, 34 a datového rozhraní (6.2.42a). Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Změny Metodiky, tiskopisů a datového rozhraní:

 1. Změny Metodiky, tiskopisů a popisu datového rozhraní individuálních dokladů související s vydáním novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022. (Vyjma změn souvisejících s delegováním preskripce vymezených ZP ošetřujícím lékařem na sestru v domácí péčí, kde je účinnost změn 1. 3. 2022.)
 2. Změna popisu datového rozhraní číselníku „Zdravotní výkony“ – VYKONY s účinností od 1. 1. 2022 související s vydáním novely vyhlášky č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
 3. S ohledem na povahu změn nedochází ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR v souvislosti s těmito změnami k 1. 1. 2022 nevydává novou verzi programu VZP Kontrol.

Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.43), tiskopisů a popisu datového rozhraní individuálních dokladů (6.2.42a) s účinností od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, ke změně tiskopisů a ke změně popisu datového rozhraní individuálních dokladů 15, 17, 18, 19, 21, 23, 34, 37. S ohledem na povahu změn nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami k 1. 1. 2022 vydávat novou verzi programu VZP Kontrol.

Změny Metodiky, tiskopisů a popisu datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změny Metodiky, tiskopisů a popisu DR související s vydáním novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022:

 1. schválení zdravotní pojišťovnou (Metodika, popis DR, tiskopisy – doklady 15, 17, 18, 19, 21, 34, 37)
  • změna pojmů v souvislosti s § 19 novely zákona
  • k úpravám tiskopisů dochází pouze v souvislosti s těmito změnami
 2. lhůta pro vyjádření zdravotní pojišťovny k návrhu na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění (Metodika – doklady 15, 17, 18, 19, 21)
 3. navrhující lékař dle § 33 – léčebně rehabilitační péče (Metodika – doklady 15, 17)
  • rozšířen okruh lékařů, kteří mohou podat návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče
  • návrh na její poskytnutí nově může podat i lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, se současným splněním všech povinností, které má navrhující lékař uvedené v Metodice a v Příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
 4. případy, kdy se nevyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou (Metodika – doklady 15, 17)
 5. podání návrhu pojišťovně při přímém překladu z akutní lůžkové péče k poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče (Metodika - návrh u dokladu 15)
  • V případě lázní i OLÚ platí stávající praxe, tedy pokud se jedná o překlad pacienta, je vyplňována jen hlavičku návrhu a další informace jsou uvedené v přiložené překladové lékařské zprávě.
 6. datum schválení návrhu (Metodika, popis DR - doklad 15, 17, 18, 19 – beze změny struktury DR)
  • slova "od data vystavení návrhu, případně" se nahrazují slovy "ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou“
 7. doklad 06DP (Metodika)
  • rozšíření okruhu lékařů, kteří mohou doporučit domácí péči dle § 22 novely zákona
 8. zdravotnické prostředky na zakázku – změna pojmu v popisu DR dokladu 13 (popis DR)
 9. účtování vykázaného ZULP (Metodika)
  • změna textu Metodiky u položky „Cena“ u doklad 03 a 03s

Nová verze popisu datového rozhraní s účinností od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změnám popisu datového rozhraní. S ohledem na povahu změn se číslo verze datového rozhraní od 1. 1. 2022 nemění.

Změny Metodiky a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změna popisu datového rozhraní číselníku „Zdravotní výkony“ – VYKONY s účinností od 1. 1. 2022 reaguje na vydání novely vyhlášky č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 134/1998 Sb.“).

a) Atributy PMZ, UMA, UBO nebudou s účinností od 1. 1. 2022 využívány.
b) Změna popisu atributu BOD s odkazem na vyhlášku č. 134/1998 Sb.
c) Změna popisu atributu PMA v souladu s hodnotami, kterými je naplněn.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A VZORŮ TISKOPISŮ OD 1. 7. 2021

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 7. 2021 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.41) a vzorů tiskopisů 12, 13, 14. Datové rozhraní se k 1. 7. 2021 nemění.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.41) a tiskopisů 12, 13, 14 s účinností od 1. 7. 2021

S účinností od 1. 7. 2021 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a ke změnám tiskopisů 12 - Poukaz na brýle a optické pomůcky, 13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, 14 - Poukaz na foniatrickou pomůcku.

Změny Metodiky a tiskopisů, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Nové znění Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (spolu se změnami tiskopisů 12, 13, 14) s účinností od 1. 7. 2021 reaguje na vydání vyhlášky MZ ČR č. 186/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a vyhlášky č. 187/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.

a) Změny v textu Metodiky v kapitole „1.1. Společné údaje na dokladech“, v části týkající se poukazů na ZP v odstavci „Razítko poskytovatele, jmenovka a podpis lékaře“ a v odstavci „Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny“.

b) Změny v textu Metodiky u poukazů na optické, ortopedické i foniatrické pomůcky – doplnění textu k uvádění údajů vztahujících se k výši a podmínkám úhrady ZP z v. z. p.

c) Doplnění tiskopisů 12, 13, 14 o nadpis pro možnost uvedení údajů o výši a podmínkách úhrady ZP z v. z. p. a změna v části pro identifikaci osoby oprávněné prostředek předepsat.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ OD 26. 5. 2021

Dovolujeme si vás informovat, že k 26. 5. 2021 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.40). Datové rozhraní se k 26. 5. 2021 nemění.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů s účinností od 26. 5. 2021 (6.2.40) a s účinností od 1. 9. 2021 (prozatím bez čísla verze) a datového rozhraní s účinností od 1. 9. 2021 (6.2.42)

S účinností od 26. 5. 2021 a následně s účinností od 1. 9. 2021 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

S účinností od 1. 9. 2021 dojde ke změnám datového rozhraní.

Změny Metodiky a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

1) Nové znění Metodiky pro pořizování a předávání dokladů s účinností od 26. 5. 2021 a datového rozhraní s účinností od 1. 9. 2021 reaguje na vydání zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který je účinný dnem 26. 5. 2021.

a) Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti 26. 5. 2021. Podle § 75 zákona však platí, že: „Ustanovení tohoto zákona týkající se elektronických poukazů se nepoužijí do prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů. Sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů.“

b) Zákonem č. 89/2021 Sb. jsou zavedeny elektronické poukazy (žádanky) na zdravotnické prostředky (dále „ePoukazy“), které budou v souladu se zákonem uloženy v centrální evidenci elektronických poukazů, který je součástí systému eRecept (CÚER).

c) Dle informace SÚKL se zprovoznění centrálního úložiště ePoukazů v pilotním provozu předpokládá k 1. 9. 2021; rutinní provoz se pak předpokládá od 1. 1. 2022.

d) Od 1. 9. 2021 bude umožněno poukazy v novém datovém rozhraní od výdejen do zdravotní pojišťovny přebírat. Metodika stanovuje postup pro vykazování dávek elektronických poukazů a listinných poukazů. V datovém rozhraní se upravuje popis atributu DDTYP s tím, že elektronické poukazy budou předávány v dávce s označením DDTYP = „E“. U listinných poukazů se nevyplňuje. V popisu DR dokladů 12, 13 a 14 jsou doplněny atributy EIDE (elektronický identifikátory poukazu v CÚER) a EIDV (elektronický identifikátor výdeje poukazu v CÚER).

2) Další změny Metodiky a DR dokladů 13 a 14 v souladu s platnou legislativou: (účinnost od 1. 9. 2021)

a) Rozšíření Metodiky a DR dokladů o datum vydání pomůcky (atribut OVYD na dokladu 13 a atribut FVYD na dokladu 14).

b) V DR dokladu 13 úprava popisu atributu OMN1 (Množství vydané pomůcky) a související úprava v textu Metodiky.

c) V DR dokladu 13 změna popisu atributu OPO1 (Cena za obal a poštovné. Nepovinné vyplnění.) na „Rezerva – nevyplňuje se“.

3) Číselník LEKY – úprava popisu atributu DNC (účinnost od 1. 9. 2021)

a) Formální úprava popisu DR číselníku v souladu s datovým rozhraním Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, kdy atribut DNC nabývá hodnot „X“ nebo „Y“.

Přechodné období pro změnu DR bude vyhlášeno do konce roku 2021, tj. po dobu pilotního provozu centrálního úložiště elektronických poukazů. Tedy v souladu s informací SÚKL o předpokládaném zprovoznění centrálního úložiště ePoukazů v pilotním provozu od 1. 9. 2021 a předpokládaném rutinním provozu od 1. 1. 2022.


NOVÁ VERZE POPISU DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 5. 2021

K 1. 5. 2021 je vydána nová verze popisu datového rozhraní. Změny jsou takové povahy (přidání nové kapitoly do speciálního datového rozhraní „LP/ZP pro hromadné snížení cen“ – soubor SNICEN), že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami vydávat k 1. 5. 2021 novou verzi programu VZP Kontrol.

Do VZP ČR lze soubor SNICEN předávat prostřednictvím VZP Point formou „Obecného podání“, přičemž při použití DR dle Metodiky (formát souboru 111) je pro možnost předání nutné soubor komprimovat do některého z podporovaných formátů.


Nová verze popisu datového rozhraní s účinností od 1. 3. 2021 a s účinností od 1. 5. 2021

S účinností od 1. 3. 2021 a následně s účinností od 1. 5. 2021 dojde ke změnám v popisu datového rozhraní. Změny v popisu datového rozhraní k 1. 3. 2021 a k 1. 5. 2021, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

 • Od 1. 3. 2021 dojde k následujícím změnám v popisu datového rozhraní: nahrazení zkratky registru adres UIRADR zkratkou RÚIAN v popisu atributů dokladu 34 a dokladu 36; formální změna v popisu atributu KAT číselníku „Zdravotní výkony“ v souladu s vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů.
 • Od 1. 5. 2021 dojde k následující změně v popisu datového rozhraní: přidání nové kapitoly do speciálního datového rozhraní „LP/ZP pro hromadné snížení cen“.

Změny jsou takové povahy, že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami k 1. 3. 2021 ani k 1. 5. 2021 vydávat novou verzi programu VZP Kontrol.