Metabolická onemocnění

Metabolická onemocnění

V řadě případů metabolických onemocnění je nutné dodržovat speciální dietu. Ta může být finančně náročná, a proto VZP z Fondu prevence podporuje děti a studenty do 26 let se statusem nezaopatřené dítě,  kteří mají diagnostikovánu celiakii nebo jiná metabolická onemocnění.

8 000 Kč na bezlepkovou dietu

Příspěvek 8 000 Kč ročně na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2023 je určen dětem ve věku do 18 let nebo studentům ve věku do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s potvrzenou diagnózu s kódem K 90.0 celiakie.

12 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu

Příspěvek 12 000 Kč za rok na nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové potraviny zakoupené v roce 2023 je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s potvrzenou diagnózou těchto dědičných metabolických onemocnění:

 • E70.0 Klasická fenylketonurie
 • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie
 • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu
 • E71.0 Nemoc javorového sirupu (leucinóza)
 • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
 • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
 • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
 • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu

Podmínky čerpání

1) obecné

 • v jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a zároveň na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické poruchy
 • při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně
 • k žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin

2) věk

Tyto příspěvky jsou určeny dětem do 18 let nebo studentům ve věku do 26 let se statusem nezaopatřené dítě.

3) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně,
 • doklad o diagnóze předkládaný při prvním podání žádosti o příspěvek nebo při podání žádosti po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte

Jak podat žádost

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

Žádost o příspěvek se podává 2x ročně:

 • v I. pololetí od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 o první polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč)
 • ve II. pololetí od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 o druhou polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč)

Při podání poštou, nebo datovou schránkou je pak nejzazším termínem 15. 12. 2023. Při podání prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP je termín podání žádosti do 31. 12. 2023. Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí. Příspěvek lze čerpat za každé pololetí pouze jednorázově.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.