Metabolická onemocnění

Metabolická onemocnění

Při metabolickém onemocnění je často nutné dodržovat speciální dietu. Ta může být finančně náročná, a proto VZP z fondu prevence podporuje děti a studenty do 26 let se statusem nezaopatřené dítě, kteří mají diagnostikovanou celiakii nebo jiné metabolické onemocnění.

8 000 Kč na bezlepkovou dietu

Příspěvek 8 000 Kč ročně na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2024 je určen dětem ve věku do 18 let nebo studentům ve věku do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s potvrzenou diagnózou s kódem K 90.0 celiakie.

12 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu

Příspěvek 12 000 Kč za rok na nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové potraviny zakoupené v roce 2024 je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s potvrzenou diagnózou těchto dědičných metabolických onemocnění:

 • E70.0 Klasická fenylketonurie
 • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie
 • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu
 • E71.0 Nemoc javorového sirupu (leucinóza)
 • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
 • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
 • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
 • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu

Podmínky čerpání

1) obecné

 • v jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a zároveň na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické poruchy
 • k žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin

2) věk

 • tyto příspěvky jsou určeny dětem do 18 let nebo studentům ve věku do 26 let se statusem nezaopatřené dítě
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

3) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o diagnóze předkládaný při prvním podání žádosti o příspěvek nebo při podání žádosti po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP
 • rodný list dítěte při žádosti podané zákonným zástupcem pojištěnce VZP mladšího 18 let

Jak žádost podat

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

Žádost o příspěvek se podává 2x ročně:

 • v I. pololetí od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 o první polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč)
  • v aplikaci Moje VZP od 1. 2. 2024
  • ostatní způsoby podání od 1. 1. 2024
 • ve II. pololetí od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 o druhou polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč):
  • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
  • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

  Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí. Příspěvek lze čerpat za každé pololetí pouze jednorázově.

  Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.