Očkování

Která očkování jsou povinná a pro jaká se můžete sami rozhodnout? Za jakých podmínek je můžete absolvovat jako plně hrazená pojišťovnou? Kdy si za vakcínu musíte připlatit a kdy si musíte uhradit celou její cenu? Připravili jsme pro vás stručný přehled...

Očkování můžeme rozdělit na:

  • povinná, která jsou plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců,
  • nepovinná, leč přesto hrazenáve stanovených případech z veřejného zdravotního pojištění,
  • nepovinná pojišťovnami nehrazená.

Povinná očkování

Povinná očkování stanovuje vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. Mezi ně patří zejména tzv. pravidelná očkování dětí. Jde o očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám, proti tuberkulóze (jen u rizikových dětí) a proti virové hepatitidě B.

Očkování probíhají podle očkovacího kalendáře v termínech stanovených vyhláškou. Není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Pravidelná očkování včetně přeočkování jsou pojišťovnou plně hrazena, pokud je dítě očkováno stanovenou vakcínou. V opačném případě hradí pojišťovna jen cenu aplikace, nikoli vakcínu, tu si musí zaplatit klient (zákonný zástupce dítěte). Čerpat na ni příspěvek VZP z fondu prevence ale není možné – ten se vztahuje jen na očkování, které si pojištěnec plně zaplatil.

Vyhláška stanovuje i tzv. zvláštní očkování (např. proti hepatitidě nebo proti vzteklině) povinná u konkrétních skupin osob, např. u příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému, a mimořádná očkování pro prevenci infekčních chorob v mimořádných situacích (např. očkování proti žloutence typu A po povodních). U nich je vakcína hrazena ze státního rozpočtu a pojišťovna hradí aplikaci; pro klienta je tedy očkování bezplatné. 

Nepovinná očkování hrazená pojišťovnou

Jako nepovinné očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možno absolvovat očkování proti chřipce, proti pneumokokům a proti rakovině děložního hrdla. Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy.

To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Příslušnou částku zaplatí klient přímo na místě lékaři. Čerpat na tento doplatek příspěvek VZP z fondu prevence není možné.

  • Očkování proti lidskému papilomaviru mají podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazené dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry způsobují rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice. Očkovat je možno vakcínou Cervarix (bivalentní = chrání proti dvěma typům papilomavirů), Gardasil (čtyřvalentní) nebo Gardasil 9. Ekonomicky nejméně náročnou variantou je zde očkovací látka Cervarix. Dříve užívaná vakcína Silgard už není dodávána, její plnohodnotnou náhradou je Gardasil.
  • Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. V sezóně 2018–2019 jsou k dispozici tří- i čtyřvalentní vakcíny, přičemž úhrada z veřejného zdravotního pojištění do výše 250 Kč pokryje všechny aktuálně dostupné vakcíny: INFLUVAC, VAXIGRIP, INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA.
  • Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku. Hrazeno je též očkování provedené po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace z důvodu zdravotního stavu dítěte. Očkovací látkou nejméně ekonomicky náročnou je Synflorix.
    V odlišném režimu je od 1. 1. 2018 hrazeno očkování proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let. V tomto případě schvaluje hrazené očkovací látky ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise. V současné době je hrazeno očkování vakcínou Prevenar 13.
  • Novinkou od 1. 1. 2018 je možnost hrazeného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. I zde je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném.

Nepovinná očkování hrazená klientem

Sami se můžete rozhodnout absolvovat třeba očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, invazivním meningokokovým infekcím, rakovině děložního hrdla, pásovému oparu, planým neštovicím a dalším chorobám, případně "cestovní očkování" např. proti břišnímu tyfu, choleře, žluté zimnici apod.

Tato nepovinná očkování se provádějí na vyžádání klienta a ten si je i sám hradí – jak cenu vakcíny, tak cenu její aplikace. Nezapomeňte se ale podívat na naše webové stránky o možnostech čerpání příspěvků na očkování z fondu prevence.

Další informace o očkování najdete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Státního zdravotního ústavu.

Související otázky: