Nepovinná hrazená očkování

Jako nepovinné očkování hrazené ve specifikovaných případech z veřejného zdravotního pojištění je možno absolvovat očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), proti chřipce, proti pneumokokovým infekcím, invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b.

Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

Podmínkou pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění je, že očkování bude provedeno ve smluvním zdravotnickém zařízení – většinou tedy u praktického lékaře. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy.

To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Příslušnou částku zaplatí klient přímo na místě lékaři. Čerpat na tento doplatek příspěvek VZP z fondu prevence není možné.

  • Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) mají podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazené dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry způsobují rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice. Očkovat je možno vakcínou Cervarix (bivalentní = chrání proti dvěma typům papilomavirů), Gardasil (čtyřvalentní) nebo Gardasil 9. Ekonomicky nejméně náročnou variantou je zde očkovací látka Cervarix. Dříve užívaná vakcína Silgard už není dodávána, její plnohodnotnou náhradou je Gardasil.
  • Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. V sezóně 2021–2022 se bude očkovat čtyřvalentními vakcínami (INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA). Úhrada z veřejného zdravotního pojištění plně pokrývá cenu vakcíny VAXIGRIP TETRA (jde tedy o ekonomicky nejméně náročnou variantu), na INFLUVAC TETRA  může být malý doplatek.

  • Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku. Hrazeno je též očkování provedené po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace z důvodu zdravotního stavu dítěte. Očkovací látkou nejméně ekonomicky náročnou je Synflorix.
    V odlišném režimu je od 1. 1. 2018 hrazeno očkování proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let. V tomto případě schvaluje hrazené očkovací látky ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise. V současné době je hrazeno očkování vakcínou Prevenar 13.
  • Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce je hrazeno u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. I zde je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném.

Novinkou od 1. 5. 2020 je možnost hrazeného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.