Přehled změn k 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 rozšiřuje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění skupiny osob, na které se vztahuje snížený limit na započitatelné doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky.

Od 1. 1. 2020 je stanoven limit ve výši 500 Kč u pojištěnců

  • kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.

Více informací najdete na stránce věnované snížení ochranného limitu doplatků za léky u invalidních pojištěnců.

Ostatní limity se nemění:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku) zůstává limit ve výši 1 000 Kč
  • u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku) zůstává limit ve výši 500 Kč
  • u ostatních pojištěnců zůstává limit ve výši 5 000 Kč.