Povinnost platit pojistné

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku vypočteného na základě přehledu o výši daňového základu za uplynulý rok.

OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění formou záloh a doplatku.

Máte tedy povinnost odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně měsíčně zálohy na pojistné (pokud se na vás nevztahuje osvobození od placení těchto záloh).

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů musíte zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o výši daňového základu OSVČ za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Pokud změníte zdravotní pojišťovnu, musíte předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.