Všeobecná praktická prohlídka u PLDD

 3. 10. 2022 | prevence a očkování

Jaké preventivní prohlídky u dítěte jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a jak často je má dítě absolvovat?

Preventivní prohlídky u dětí mají svá specifika a liší se od těch pro dospělé. Obsah a frekvence preventivních prohlídek jsou určeny samostatně ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. Všechny preventivní prohlídky u dětí jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Všeobecné preventivní prohlídky u dětí jsou prováděny praktickým lékařem pro děti a dorost od narození během celého dětství a dospívání až do předání do péče všeobecného praktického lékaře. Preventivní prohlídky mají za cíl zjistit, jak dítě prospívá a vyvíjí se, a také včas odhalit případné zdravotní problémy či onemocnění. Praktický lékař pro děti a dorost, u kterého své dítě zaregistrujete, bude vás a vaše dítě na tyto prohlídky zvát. Pro správný vývoj dítěte je důležité nic nezanedbat a dodržet doporučení. Dítě dále čeká pravidelné očkování a také nepovinné (dobrovolné) hrazené očkování dle harmonogramu českého očkovacího kalendáře.

Níže uvádíme rozpis hlavních vyšetření v rámci preventivních prohlídek u jednotlivých věkových kategorií u dětí (kompletní přehled je uveden ve vyhlášce č. 70/2012 Sb.).

Preventivní prohlídky u dětí od narození do 18 měsíců

První preventivní prohlídku, tzv. vstupní, by mělo dítě absolvovat do 2 dnů po propuštění z porodnice, pokud je to možné, tak ideálně v domácím prostředí. Následují preventivní prohlídky ve 14 dnech, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4–5 měsících, v 6, 8, 10–11 a ve 12 měsících. Další prohlídka bude probíhat s odstupem půl roku, tzn. v 18 měsících.

Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je:

 • založení zdravotnické dokumentace při přijetí dítěte do péče, získání základních kontaktních údajů
 • zjištění anamnézy a změn zdravotního stavu, kontrola a plán očkování
 • fyzikální vyšetření včetně zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, interní vyšetření a vyšetření psychomotorického vývoje
 • diagnostická rozvaha
 • poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk
 • kontrola podávání vitaminu D

Kromě výše uvedeného provádí lékař u dětí během preventivní prohlídky tato vyšetření:

 • ve 14 dnech – vypsání žádanky na vyšetření kyčlí k ortopedovi (to by mělo proběhnout mezi 3. až 6. týdnem)
 • v 6 týdnech – kontrola výsledku ortopedického vyšetření
 • od 6. týdne až do 18. měsíce – pravidelné orientační vyšetření zraku a sluchu
 • v 6 měsících – kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o registraci dítěte u zubního lékaře
 • ve 12 měsících – zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, zjištění velikosti velké fontanely, posouzení vývoje řeči a chrupu
 • v 18 měsících– kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu, posouzení psychomotorického vývoje (jemné a hrubé motoriky), posouzení rozvoje řeči a sociálního chování dítěte

Preventivní prohlídky u dětí od 3 let do 18 let (18 let + 364 dní)

Od 3 let se preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech, a to až do 17 let. Poslední všeobecná preventivní prohlídka, tzv. výstupní, probíhá před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku (18 let + 364 dní). Do své péče může všeobecný praktický lékař dítě převzít již od 14 let.

Preventivní prohlídky, které děti absolvují ve 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 18 letech (18 let + 364 dní), obsahují:

 • aktualizaci anamnézy a změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrolu a plán očkování
 • zjištění hmotnosti a výšky a následné posouzení dle růstových grafů (z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity)
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně pohybového aparátu, prohlídky kůže, mízních uzlin, štítné žlázy a sekundárních pohlavních znaků
 • měření krevního tlaku a pulzu, vyšetření sluchu, řeči, hlasu, kontrolu dutiny ústní a chrupu (popřípadě doporučení stomatologického vyšetření)
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • rozhovor s rodiči včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie, nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky
 • vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte
 • poučení rodiče o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence

V rámci preventivních prohlídek u dětí dělá pediatr také následující vyšetření:

 • ve 3 letech

U tříletého dítěte lékař zhodnocuje také jeho psychosomatický a psychomotorický vývoj (jemnou a hrubou motoriku), sociální chování a komunikační schopnosti, hygienické návyky. Součástí je rovněž orientační vyšetření laterality (tzv. dominance pravé či levé ruky) a prověřena je i znalost barev.

 • v 5 letech

U předškolního dítěte posuzuje lékař psychomotorický vývoj a komunikační schopnosti z důvodu posouzení školní zralosti a docházky. V rámci testu znalosti barev má dítě za úkol je samo slovně pojmenovat. Lékař také zkontroluje hygienické návyky a doporučí audiometrické vyšetření sluchu.

 • ve 13, 15, 17 a 18 letech (18 let + 364 dní)

Třináctiletého čeká v rámci preventivní prohlídky kontrola zraku a test barvocitu. Při rodinné anamnéze pak vyšetření krevních tuků. Lékař informuje rodiče a dítě o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru. Na závěr lékař zhodnotí psychosociální vývoj a motorické dovednosti dítěte.

Během prohlídky ve 13, 15 a 17 letech lékař poučí dospívajícího o zdravotních rizicích souvisejících se sexuálním životem a o chráněném sexu, u dívek pak doporučí gynekologické vyšetření. Pediatr zároveň zhodnocuje u dítěte rizika do dalšího života vyplývající z rodinné i osobní anamnézy.

U 15 a 17letých adolescentů se má lékař vyjádřit k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky. U osob zdravotně postižených pak k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

Obsahem poslední všeobecné preventivní prohlídky, tzv. výstupní, je také závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedení do péče praktického lékaře pro dospělé.

Vydáno 3. 10. 2022