Vracené přeplatky nejsou příjem

 18. 1. 2021 | OSVČ

Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny?

 Nikoli, částky pojišťovnou vyplacených přeplatků nad limit započitatelných doplatků na léky nejsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, uvádí tyto tzv. vratky přímo mezi příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Podle § 3 odst. (4) písm. h) předmětem daně není částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění takto explicitní není, ale i tak je zřejmé, že částky přeplatků nad limit se ve výpočtu pojistného nijak nepromítají. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je 50 % daňového základu ze samostatné činnosti. Podobně u zaměstnance je vyměřovacím základem (stručně řečeno) úhrn příjmů ze závislé činnosti. A vyměřovacím základem u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) je minimální mzda.

Vracené přeplatky jsou částky, které pojištěnec sám ze svých finančních prostředků zaplatil na započitatelných doplatcích za částečně hrazené léčivé přípravky nad roční limit, který je stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění (500 Kč u invalidních pojištěnců a u pojištěnců nad 70 let, 1 000 Kč u dětí do 18 let a u pojištěnců starších 65 let, 5 000 Kč u ostatních).

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou daný limit, se vracejí pojištěncům automaticky, není třeba si jejich výši hlídat, ani o přeplatek žádat. Ideální je sdělit pojišťovně své bankovní spojení pro zasílání přeplatků – můžete použít on-line formulář pro nahlášení čísla bankovního účtu, nebo vyplnit stručnou žádost o zasílání částek na bankovní účet; můžete ji také podat elektronicky. Jinak se přeplatky vyplácejí se složenkou, takže je nutno si peníze vyzvednout na poště.

Částka překračující limit je vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 200 Kč, bude částka přesunuta do dalšího období a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet přeplatků překročí právě 200 Kč.