Snížení záloh na pojistné

 17. 2. 2020 | OSVČ

Moje příjmy jako OSVČ ve druhém pololetí loňského roku výrazně poklesly. Nyní v únoru jsem podal Přehled o výši daňového základu OSVČ a pro další období mi na základě celkových příjmů vyšly dosti vysoké zálohy. Mohu si rovnou požádat o jejich snížení?

O snížení záloh je v souladu se zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, možno žádat až po třech měsících od začátku kalendářního roku.

Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné v případě, že je příjem (po odpočtu výdajů), který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byl nebo měl být podán další Přehled.

Žádost o snížení zálohy tedy nemůžete podat v únoru a březnu (a samozřejmě ji nelze podat ani v lednu), protože v těchto měsících není splněna podmínka období, ve kterém se sleduje dosažený daňový základ, tzn. období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

O snížení zálohy na pojistné můžete proto požádat až v dubnu, na základě svých aktuálních příjmů. Na žádosti o snížení zálohy porovnáte příjmy po odpočtu výdajů dosažené v období leden až březen letošního roku s příjmy dosaženými v roce předchozím. Budou-li příjmy po odpočtu výdajů připadající na 1 kalendářní měsíc letošního roku alespoň o jednu třetinu nižší, sníží se výše zálohy na pojistné až do měsíce předcházejícího měsíci podání dalšího Přehledu, tj. maximálně do dubna příštího roku (u OSVČ, které mají daňového poradce, do července). Jestliže byste ale fakticky podal Přehled opět v únoru, budete moci snížené zálohy platit jen do ledna; v únoru pak už byste musel začít platit zálohy ve výši vypočtené v tomto novém přehledu.

Připomínáme, že OSVČ, za které NEplatí zároveň pojistné stát, musí dodržet minimální vyměřovací základ. To znamená, že musí platit zálohy ve výši vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, i když jim v žádosti o snížení záloh vyjde při výpočtu záloha menší.