Reklamace plomby

 12. 9. 2022 | stomatologie

Můžu reklamovat u zubaře nepovedená rovnátka nebo třeba vypadlou plombu?

Stomatologické výrobky

Pojem „reklamace“ známe u individuálně zhotovovaných stomatologických výrobků. Těmi jsou např. můstky, korunky, zubní protézy či ortodontický aparát (rovnátka). Pokud stomatologický výrobek vykazuje vady, může ho pacient u zhotovitele reklamovat v záruční době 24 měsíců. Zubní lékař je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů.

Pacient by se měl s reklamací vždy obrátit na zubního lékaře, který práci provedl. Lékař má povinnost se reklamací zabývat a zjednat nápravu, tedy ji i případně projednat s laboratoří, pokud je chyba na její straně. Zubní lékař je povinen pacientovi vydat písemné potvrzení obsahující informace, co je obsahem reklamace, datum reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace pacient požaduje. Tím může být požadavek na odstranění vady nebo odstoupení od smlouvy a vrácení vynaložených peněz. A následně pak také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neuznání odpovědnosti ze strany zubního lékaře, resp. nedohody mezi pacientem a ošetřujícím lékařem řeší další spory Česká stomatologická komora podle místa pracoviště lékaře.

Nelze reklamovat ztracené nebo špatným zacházením zničené stomatologické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky nebo ortodontické aparáty. Taktéž nelze reklamovat stomatologický výrobek z důvodu úrazu a následného poškození výrobku.

Zubní výplň (plomba)

Zhotovení zubní výplně je stomatologickým výkonem a u toho „záruka“ neexistuje. Tento pojem známe pouze u stomatologických výrobků, kterými jsou např. můstky, korunky či zubní protézy, ale nikoliv u zubní výplně. Nelze to tedy chápat tak, že na zhotovenou plombu máte záruku ve smyslu spotřebitelské záruky na zakoupený výrobek.

Zubní lékař v každém případě odpovídá za správné provedení výkonu, tedy zhotovení zubní výplně. V případě nespokojenosti s provedeným výkonem by se pacient měl obrátit na zubního lékaře, který výplň zhotovil. V případě, že mu bude tento lékař dělat opravu zubní výplně proto, že ji předtím provedl nekvalitně, měl by tak samozřejmě učinit na vlastní náklady.

Jedná-li se o závažnější případy, je vhodnější podat písemnou stížnost. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, se stížnost podává poskytovateli zdravotní služby, proti kterému směřuje – tedy nejčastěji samotnému zubnímu lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení. Pokud pacient s jejím vyřízením nesouhlasí, může dále podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Pojištěnec musí zároveň uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Pacient se také může obrátit na Českou stomatologickou komoru.

V případě, že pacient nebyl spokojený s prací svého zubního lékaře, může přejít k jinému lékaři a řešit tuto záležitost i po přestupu. Pokud mu nový zubní lékař bude provádět opravu zubní výplně z důvodu, že ji původní lékař provedl nekvalitně, půjde tato úhrada za pacientem.

Zubní lékař by měl pacientovi vždy pro opravu doporučit takový materiál, který bude nejvhodnější s ohledem na aktuální stav jeho chrupu s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu. Pacientovi by měl před provedením výkonu vysvětlit, co mu bude konkrétně provádět a proč.

Vydáno 12. 9. 2022