Přerušení samostatné výdělečné činnosti

 20. 2. 2024 | OSVČ

Je nutné pojišťovně hlásit přerušení samostatné výdělečné činnosti? Mám už nárok na důchod a podnikání chci zatím jen přerušit, ne zrušit, protože si třeba v budoucnu budu takto ještě přivydělávat.

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost své zdravotní pojišťovně hlásit pouze zahájení a ukončení své samostatně výdělečné činnosti, a to do 8 dnů. Přerušení samostatné výdělečné činnosti znamená, že danou činnost po nějakou dobu nevykonáváte, resp. nemáte z ní příjmy. Pojišťovně tuto skutečnost (ani pak případné opětovné zahájení činnosti) hlásit nemusíte. Pokud to ale neuděláte, budete nadále v evidenci pojišťovny veden jako OSVČ, s příslušnými povinnostmi. Výhodnější je tedy přerušení oznámit.

Poté, co zdravotní pojišťovně ohlásíte přerušení samostatné výdělečné činnosti, nebudete jako OSVČ platit zálohy na pojistné. Datum přerušení si můžete zvolit, nikoli ale zpětně. A rozhoduje i jen jeden den – v případě ohlášení přerušení např. až 1. srpna je nutno ještě za srpen zaplatit zálohu (max. do 8. dne následujícího měsíce). Při vyúčtování pojistného na základě podaného přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti se pak bude vycházet pouze z měsíců, kdy byla samostatná výdělečná činnost v daném roce vykonávána (tj. zde leden až srpen). V letech následujících, kdy podnikání stále neobnovíte, přehled ani nebudete muset podávat. Doba přerušení není omezena, nesmíte ale pak zapomenout pojišťovně oznámit opětovné zahájení výdělečné činnosti.

Jestliže přerušení neoznámíte, musíte i při souběhu kategorií "OSVČ + státní pojištěnec" platit jako OSVČ měsíčně zálohy na pojistné. Díky zmíněnému souběhu ale nemusíte dodržet minimální výši plateb. Připomínáme pro jistotu povinnost oznámit pojišťovně, že jste začal důchod pobírat – za poživatele důchodu je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, ale pojišťovna vás musí zařadit do kategorie státních pojištěnců, aby na vás pojistné dostala. Za zaměstnance to pojišťovně hlásí zaměstnavatel, ale podnikatel se musí postarat sám.

Pro úplnost doplňujeme, že v době ohlášeného přerušení samostatné výdělečné činnosti má povinnost sám si platit pojistné ten, kdo by nebyl zaměstnán ani by nepatřil do kategorie pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát. Musel by si platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože za každého účastníka veřejného zdravotního pojištění musí být každý měsíc zaplaceno pojistné. Jako OBZP ovšem zaplatí míň, než kdyby zůstal registrován jako OSVČ s povinností dodržet minimální vyměřovací základ.