Od 1. ledna jsem pojištěná u VZP. Jsem v důchodu a zároveň jsem nahlášená jako OSVČ. Zálohy už platím na účet VZP, ale nejsem si jista, jak mám podat přehled o výši daňového základu a jak to bude s nedoplatkem či přeplatkem pojistného.

Přehled o výši daňového základu musíte podat té zdravotní pojišťovně, u níž jste byla v daném období pojištěna, a stejně tak jí musíte zaplatit nedoplatek, resp. tato pojišťovna by vám vracela přeplatek.

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o výši daňového základu, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. V případě, kdy pojištěnec přešel k jiné pojišťovně v polovině roku, musí tedy podat přehled oběma a částku pojistného (resp. svého nedoplatku) propočítat pro každou z pojišťoven. Vaše situace je jednodušší – vše vyřídíte se svou původní zdravotní pojišťovnou. Použít musíte také její formulář přehledu.

U řádku 41, kde vyplňujete za daný kalendářní rok úhrn zaplacených záloh na pojistné, nezapomeňte, že záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že musíte sečíst zálohy zaplacené na účet své předchozí pojišťovny za leden až prosinec (tj. od 1. ledna předchozího roku do max. 8. ledna letošního roku). Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se nezahrnují platby penále či pokut ani doplatky na základě dřívějších přehledů. 

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného musíte zaplatit nejpozději do 8 dnů od podání přehledu, a to na účet své loňské pojišťovny. Kdybyste měla přeplatek, vrátila by vám ho tato pojišťovna, a to na základě podaného přehledu (podání přehledu, kde vyjde přeplatek, se automaticky považuje za žádost o vrácení přeplatku).

Co se týká záloh na pojistné, předpokládáme, že jste jako OSVČ splnila svoji povinnost (podle zákona o veřejném zdravotním pojištění) při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné, vystavený dosavadní zdravotní pojišťovnou. Tento doklad je třeba předložit své nové pojišťovně aktuálně k datu přeregistrace (tj. zde do 8 dnů po 1. 1.).

Částku nových záloh, která vám vyjde výpočtem v přehledu za loňský rok, zaplatíte na účet VZP poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém jste podala přehled. Měla byste si ale od své původní pojišťovny nechat ještě vystavit doklad o nové výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu za uplynulý celý kalendářní rok a ten předložit VZP, případně můžete předložit kopii podaného Přehledu, ze kterého je nová výše zálohy patrná. K tomu můžete využít datovou schránku, nebo pokud jste si už zřídila přístup na Moje VZP, doklad poslat jako přílohu "obecného podání" v aplikaci pro businessové záležitosti VZP Point, do které se dostanete právě i z aplikace Moje VZP. Stačí ale i poslat naskenovaný Přehled mailem.