Loni jsem v polovině roku přešla zpět k VZP a nyní nevím, jak mám jako OSVČ podat přehled a zaplatit nedoplatek.

 24. 4. 2017 | OSVČ

otazka-tydne

Loni jsem v polovině roku přešla zpět k VZP a nyní nevím, jak mám jako OSVČ podat přehled a zaplatit nedoplatek. Do podání loňského přehledu jsem platila jen minimální částky, od května pak už částky vyšší, vypočtené v přehledu.

Přehled musíte podat oběma pojišťovnám a případný nedoplatek musíte – ve výši vypočtené v každém z formulářů – zaplatit také oběma pojišťovnám.

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o výši daňového základu, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

To znamená, že musíte vyplnit dva přehledy a částku pojistného (resp. svého nedoplatku) propočítat pro každou z pojišťoven. Výhodné bude, když použijete interaktivní formulář přehledu – i s potřebnými vysvětlivkami ho najdete na našem webu zde. Náš interaktivní formulář s výpočtem částky pojistného za půlrok u VZP a s novými zálohami pak můžete vytisknout, podepsat a podat na kterémkoli pracovišti VZP nebo jiným zvoleným způsobem, nebo ho můžete podat elektronicky. Pro předchozí pojišťovnu musíte použít její vlastní tiskopis (i když se liší jen logem).

Interaktivní formulář "naplníte" pro obě pojišťovny stejnými vstupními údaji o výši daňového základu, protože tzv. rozhodným obdobím je pro OSVČ celý kalendářní rok, za který se pojistné platí. Nepřehlédněte, že v řádku 5 musíte vyplnit počet měsíců, kdy jste byla u dané pojišťovny (tedy 6 na formuláři VZP a na formuláři původní pojišťovny také 6). V řádku 4 a 6 ale vepíšete na obou formulářích 12, protože samostatná výdělečná činnost trvala po celý rok a po stejnou dobu pro vás (jak je z dotazu zřejmé) platil minimální vyměřovací základ.

Největší pozor musíte dát na řádek 41, kde vyplňujete úhrn vyplacených záloh na pojistné na účet dané pojišťovny. Tento údaj je důležitý pro správné vyplnění formuláře a následný výpočet. Nezapomeňte, že záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce a většina OSVČ má skutečně splatnost záloh nastavenou trvalým příkazem na první dny následujícího měsíce.

Pro první pojišťovnu musíte pro řádek 41 sečíst zálohy zaplacené za leden až červen (tj. od 1. ledna do max. 8. července), pro VZP musíte sečíst zálohy zaplacené za červenec až prosinec (tj. od 1. července do max. 8. ledna). Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se nezahrnují platby penále či pokut ani doplatky na základě dřívějších přehledů. V souvislosti s tím někdy při výpočtu také dochází k chybám. Pokud si nejste jista svými platbami pojistného, můžete se poradit na nejbližším klientském pracovišti VZP.

Protože se vaše zálohy na začátku roku (do podání přehledu) liší od vypočtených záloh, které jste pak platila během roku, vyjde vám na přehledu pro každou pojišťovnu finálně i jiná částka nedoplatku/přeplatku. Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného musíte zaplatit nejpozději do 8 dnů od podání přehledu, a to na účet každé z obou pojišťoven, u nichž jste byla pojištěna. Částku nových záloh vyplníte pak jen na přehledu určeném pro VZP, u původní pojišťovny bude nula.