Potvrzení PLDD k zápisu do mateřské školky

 15. 4. 2024 | ambulantní péče, prevence a očkování, zdravotnická dokumentace, administrativa

Musí mít dítě při zápisu do mateřské školky potvrzení o očkování od praktického lékaře?

U dětí mladších pěti let mateřská škola vyžaduje lékařský posudek, který dokládá informaci, že dítě bylo očkováno v rámci pravidelných (povinných) očkování (viz očkovací kalendář České vakcinologické společnosti), je imunní proti nákaze nebo nemůže být očkováno z důvodu kontraindikací. V případě, že je pro dítě (starší pěti let) předškolní vzdělávání povinné, mateřská škola toto potvrzení o očkování nepožaduje.

Stanovuje to školský zákon, č. 561/2004 Sb., a zákon o ochraně veřejného zdraví, č. 258/2000 Sb.

Kdo může posudek vyhotovit?

Lékařský posudek pro mateřskou školu vystaví registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má dítě v pravidelné dlouhodobé péči a má k dispozici informace o očkování dítěte a jeho zdravotním stavu. Lékař vypracuje posudek na základě výsledků lékařské prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a podle výpisu ze zdravotnické dokumentace. Kopie lékařského posudku se stává součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Posudek nemůže vyhotovit zastupující lékař.

Lékař potvrzení vystaví na základě žádosti jeho zákonného zástupce (rodiče), případně poručníka nebo pěstouna. O potvrzení může zákonný zástupce žádat ústně i písemně. Na zhotovení potvrzení má lékař ze zákona deset dnů od podání žádosti. Dle domluvy může lékař předat zákonnému zástupci potvrzení osobně, zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) nebo poštou. V případě, že zákonný zástupce s lékařským posudkem nesouhlasí, má právo se odvolat (podat návrh na přezkoumání) do deseti pracovních dnů ode dne převzetí posudku.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Vydání lékařského posudku není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cenu za jeho vypracování si určuje poskytovatel zdravotních služeb sám (za originál i kopii), zdravotní pojišťovna na její výši nemá žádný vliv.