Podmínky pro utajený porod

 19. 12. 2022 | hospitalizace / operace, zdravotnická dokumentace, gynekologie

Ocitla jsem se v nelehké situaci a zvažuji utajený porod. Jaké jsou podmínky utajeného porodu a co se děje se zdravotnickou dokumentací?

Možnost porodit dítě s utajením identifikačních údajů matky (tzv. utajený porod) je v právním řádu České republiky zakotvena již od roku 2004. Právní úprava týkající se utajeného porodu je v současnosti obsažena v zákonech 372/2011 Sb., č. 48/1997 Sb. a 301/2000 Sb.

Kdo může využít utajený porod?

Právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem nemá každá žena. Utajeně může ve zdravotnickém zařízení rodit pouze žena, která má trvalý pobyt na území České republiky a jejímuž manželu nesvědčí domněnka otcovství. Utajený porod tak nemůže využít žena vdaná a žena, která je rozvedená kratší dobu než 300 dnů (podle občanského zákoníku totiž platí, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo, má se za to, že otcem je manžel matky).

Žena má právo požádat o utajený porod v jakékoliv porodnici. Za tím účelem musí předložit poskytovateli zdravotních služeb (který poskytuje příslušné zdravotní služby) písemnou žádost o utajení své totožnosti při porodu. Součástí žádosti je prohlášení ženy, že o dítě nehodlá pečovat.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajený porod, patří mezi zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel zdravotních služeb.

Jak je to se zdravotnickou dokumentací?

Zdravotnickou dokumentaci musí poskytovatel zdravotních služeb vést tak, aby byla respektována anonymita ženy. Dokumentace je vedena v rozsahu zdravotních služeb poskytnutých v souvislosti s těhotenstvím ženy a utajeným porodem. Odděleně od zdravotnické dokumentace je vedeno jméno a příjmení ženy, její datum narození, písemná žádost o utajení porodu a datum porodu. Po ukončení hospitalizace ženy, která utajeně porodila, poskytovatel zdravotních služeb vloží dokumentaci do vhodného obalu, který zapečetí a označí bezpečnostním kódem, který předá též pacientce. Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost ženy, která utajeně porodila.

Zdravotnická dokumentace vedená v elektronické podobě se převede do listinné podoby. Následné nakládání s takto převedenou dokumentací je pak shodné s postupem popsaným výše. Po převedení elektronické zdravotnické dokumentace do listinné podoby poskytovatel zdravotních služeb elektronickou podobu zdravotnické dokumentace odstraní z informačního systému.

Jak je to se evidencí v Národním registru reprodukčního zdraví?

Osobní údaje ženy, která požádala o utajení své totožnosti při porodu, nepodléhají zpracování v Národním registru reprodukčního zdraví.

Zápis údajů o narozeném dítěti do matriky

V případě utajeného porodu se do matriky nezapisují údaje o rodičích dítěte. Hlášení o narození dítěte obsahuje informaci, že se jedná o případ utajeného porodu a matrice jej předává poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen.

Po utajeném porodu se ve vztahu k dítěti postupuje podobně, jako když se dítěte vzdá žena bez utajení, tj. všechny kroky směřují k umístění dítěte do náhradní rodinné péče.

Vydáno 19. 12. 2022