Odměny vedení společenství vlastníků a zdravotní pojištění

 28. 11. 2022 | zaměstnanec

Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Náš výbor má 5 členů a kontrolní komise 3 členy. Dostala jsem informace, že máme z odměny členů platit zdravotní pojištění. Půjde o nepravidelné odměny. Jaké dokumenty jsou potřeba, kam a dokdy se mají odevzdat?

Rozhodující skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy, stanovuje § 6 Zákona České národní rady o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.). V případě, že je členům orgánů společenství vlastníků vyplácená odměna, jsou tito členové považováni za „zaměstnance“. Tzn. odměny členům orgánů společenství vlastníků jsou příjmem ze závislé činnosti, který podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění a také dani z příjmu.

Zdravotní pojištění z odměny za výkon funkce se odvádí vždy, a to bez ohledu na výši odměny. Zdravotní pojištění činí celkem 13,5 % z hrubého základu. V praxi to znamená, že 4,5 % odvádí „zaměstnanec“ neboli člen statutárního orgánu (výbor, kontrolní komise) a 9 % „zaměstnavatel“, tedy společenství vlastníků.

I kdyby členové výboru nebo kontrolní komise odměny pobírali nepravidelně, musí být po dobu výkonu jejich funkce, z níž jim plynou odměny, všichni přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel. Společenství vlastníků má jako zaměstnavatel povinnost přihlásit zdravotní pojišťovně své zaměstnance do osmi dnů od vzniku zaměstnání (tzv. oznamovací povinnost). Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě den zvolení do výboru či komise.

Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ a kontrolní komise pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, formulář Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům zmíněných orgánů v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu, OSVČ platící zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu apod.) odevzdá zaměstnavatel údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.

K přihlášení u VZP lze použít formuláře pro zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci pro Plátce. Jsou to Přihláška zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele. Také je třeba měsíčně zasílat zdravotní pojišťovně Přehled o platbě pojistného. Ke všem formulářům jsou k dispozici také Poučení.

Vydáno 28. 11. 2022