Kam s použitými injekčními stříkačkami

 21. 11. 2022 | zdravotnické prostředky

Kam můžu odevzdat použité injekční stříkačky včetně jehel? Jsem diabetik a v lékárně je nechtěli přijmout.

Podle zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.) je lékárna povinna převzít jen nepoužitelná léčiva. To znamená léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná. Tato povinnost lékáren se vztahuje pouze na léky, nikoli doplňky stravy a zdravotnické prostředky (např. starý rtuťový teploměr, tlakoměry, obvazy atp.).

Použité injekční stříkačky s jehlou a jehly z inzulínových per, které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, jsou považovány za mimořádně nebezpečný zdravotnický odpad. Je nutné zlikvidovat je podle zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) jako nebezpečný odpad.

Za původce odpadu, který vznikl v důsledky léčby pacienta, je podle zákona o odpadech považován poskytovatel zdravotní péče. Lékař má povinnost poučit pacienta o způsobu nakládání s nebezpečným odpadem a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat anebo a poškození životního prostředí.

Ostrý zdravotnický odpad by také mělo převzít k likvidaci právě to zdravotnické zařízení, jehož lékař léčbu pacientovi předepsal. Pacient ho také může odevzdat na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad i v dalších zdravotnických zařízeních (nemocnice, polikliniky, ordinace). Informace o shromažďovacích místech by měl podat příslušný obecní nebo městský úřad.

Tento typ zdravotnického odpadu nelze v žádném případě vhazovat do veřejných kontejnerů na směsný či tříděný odpad (skládkování většiny odpadů ze zdravotnictví je v ČR zakázáno). Dle Státního zdravotního ústavu mají být ostré předměty pro odevzdání také uloženy v nádobě k tomu určené, nesmí být odevzdány bez obalu, v papírovém obalu či krabici.

Vydáno 21. 11. 2022