Jak je to s úhradou rovnátek

 21. 2. 2022 | stomatologie

Mám dotaz k rovnátkům – jak je to s jejich úhradou a komu jsou hrazena?

Od 1. 1. 2022 platí, že ortodontická péče je (v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) plně hrazena ze zdravotního pojištění jen u pojištěnců do dosažení 22 let věku.

U pojištěnců starších 22 let jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění ortodontické výkony a výrobky jen za předpokladu, že jde o pojištěnce s těžkými vadami chrupu – rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).

Pokud je zvolena léčba pomocí fixního ortodontického aparátu (tzv. pevná rovnátka), jsou zdravotními pojišťovnami hrazeny výkony související s poskytovanou ortodontickou péčí u pojištěnců do dne dosažení 22 let, omezení věkem se netýká pojištěnců se závažnými onemocněními. Materiál fixního ortodontického aparátu (např. zámky, kroužky, intraorální oblouk) je nově hrazen pojištěncům se závažnými onemocněními, u ostatních pojištěnců je nezbytná spoluúčast pojištěnce na úhradě použitého materiálu.

V případě, že je zvolena léčba pomocí snímacího ortodontického aparátu (snímací rovnátka), jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny veškeré výkony související s poskytovanou ortodontickou péčí u pojištěnců do dne dosažení 22 let, omezení věkem se netýká pojištěnců se závažnými onemocněními. Nově se výše úhrady samotných snímacích rovnátek (ortodontických výrobků, které jsou zhotovovány v zubních laboratořích) omezuje věkem 22 let. Toto omezení se však netýká pacientů se závažnými onemocněními, u kterých je nadále plná úhrada bez omezení věkem. U ostatních pojištěnců jsou ortodontické výrobky hrazeny částečně, tj. se spoluúčastí pojištěnce.

V souvislosti s léčbou fixním a snímacím aparátem patří mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami v souladu s výše uvedeným mimo jiné: vstupní vyšetření včetně potřebných RTG snímků (rentgenu) či analýzy ortodontických modelů, nasazení součástí fixního aparátu (zámky, kroužky, intraorální oblouk), kontroly léčby, sejmutí fixního aparátu aj. Výše úhrad jednotlivých výkonů se řídí platnou úhradovou vyhláškou vydávanou MZ ČR.

Součástí novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je i tzv. přechodné období, které trvá do 31. prosince 2022. V praxi to znamená, že u rozléčených pacientů (tedy pojištěnců starších 22 let), jejichž léčba byla zahájena před 1. 1. 2022, je možno ještě i v roce 2022 v léčbě pokračovat či léčbu dokončit za stejných podmínek, za jakých byla zahájena.

O možnostech léčby ortodontické vady a výši spoluúčasti pacienta v daném konkrétním případě musí pacienta informovat jeho stomatolog, a to ještě před zahájením léčby. Pacient musí s navrženou variantou a stanovenou cenou souhlasit.

Zpracováno dne 21. 2. 2022