Doktorandi a zdravotní pojištění

 30. 5. 2022 | platba státu - nezaopatřené dítě

Jaká je horní věková hranice u doktorandů a kdy za ně už stát neplatí zdravotní pojištění?

Běžně platí stát za studenty pojistné do věku 26 let (tj. do 26. narozenin), doktorandi jsou jedinou výjimkou. Ti své studium totiž prakticky nemůžou stihnout dokončit do 26 let. Stát za ně proto platí pojistné na zdravotní pojištění za splnění stanovených podmínek bez omezení horní věkovou hranicí.

Mezi státní pojištěnce jsou zařazeny osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Za dobu uvedeného studia se považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Studenti musí být v uvedené kategorii u své zdravotní pojišťovny přihlášeni, jinak z kategorie státních pojištěnců „nezaopatřené dítě“ v den svých 26. narozenin automaticky vypadnou. Pojistné musí být odváděno za každého pojištěnce. Pokud u něj není znám plátce pojistného, tzn. není zařazen v žádné skupině plátců, automaticky spadá do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) s povinností platit si pojistné v zákonem stanovené výši.

Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám, a to do osmi dnů. Oznámení může student nahlásit prostřednictvím aplikace Moje VZP a potvrzení o studiu, které musí doložit, vloží přímo do aplikace v elektronické podobě. Registrace do aplikace je jednoduchá a zabere pár minut. Dále může pojištěnec využít webový formulář Přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát, ke kterému opět přiloží příslušné doklady v elektronické podobě. Pokud nemá možnost elektronické komunikace, může použít tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. Oznámení můžete nahlásit na kterékoli naší pobočce, nebo můžete vyplněný tiskopis spolu s dokladem o studiu zaslat poštou.

Zpracováno den 30. 5. 2022