Přerušila jsem studium na střední škole, z důvodu těhotenství. Nemám žádné příjmy – jak je to s platbami zdravotního pojištění?

Při přerušení studia je stát plátcem pojistného pouze v případě, že k tomu dojde pro nemoc nebo úraz. Těhotenství však nelze považovat za takový důvod, takže od okamžiku přerušení studia přestáváte být nezaopatřeným dítětem a musíte si hradit pojistné sama jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Stát je plátcem pojistného za ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené a dále za osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a příjemce rodičovského příspěvku. Jako studentka však nejste nemocensky pojištěná, a proto nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství; nevztahuje se na vás ani mateřská dovolená. Máte ale nárok na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek vám náleží již za měsíc, kdy se dítě narodí.

To znamená, že si musíte platit pojistné od okamžiku přerušení studia do doby, kdy začnete pobírat rodičovský příspěvek. Pak za vás bude plátcem pojistného stát z důvodu pobírání rodičovského příspěvku.

Nezapomeňte ale, že máte povinnost své zdravotní pojišťovně hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za vás pojistné.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného