Pokud bych byl během čerpání předdůchodu zaměstnán, bude za mě po tuto dobu platit zdravotní pojištění stát?

Stát je plátcem pojistného i za příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. To platí i v případě, pokud mají tyto osoby příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že po dobu čerpání předdůchodu za vás bude stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění bez ohledu na to, zda budete mít příjem ze zaměstnání, příp. samostatné výdělečné činnosti.

Nezapomeňte ale vždy splnit svoji oznamovací povinnost: pojištěnec je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní oznamovací povinnost zaměstnavatel.

Související otázky pro téma: Platby pojistného