Jaké mám jako zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům povinnosti, pokud jde o zdravotní pojištění?

Jako zaměstnavatel máte povinnost odvádět za své zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z jejich vyměřovacího základu, nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Všeobecné zdravotní pojišťovně poukazujete souhrn pojistného za všechny své zaměstnance pojištěné u VZP na bankovní účet (číslo účtu pro příslušný region najdete zde).

Pojistné za zaměstnance je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Na platbě pojistného se podílíte vy i zaměstnanec: jemu strhnete ze mzdy 1/3 z vypočtené částky zaokrouhlené na celé koruny nahoru, zbývající 2/3 doplatíte ze svých prostředků.

Povinnost odvádět pojistné vzniká dnem nástupu vašeho zaměstnance do zaměstnání a končí dnem skončení zaměstnání. Účastníky veřejného zdravotního pojištění jsou i cizinci bez trvalého pobytu v ČR, kteří jsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem v ČR, takže i za ně musíte odvádět pojistné jejich zdravotní pojišťovně.

Kromě samotných odvodů máte také oznamovací povinnost, tzn. že zaměstnancově pojišťovně musíte oznámit nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti den nástupu do zaměstnání a jeho ukončení, změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud o ní víte), skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (pokud jsou vám známy).

Pojišťovně sdělujete jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, resp. jiné číslo pojištění svého zaměstnance. Oznamujete-li nástup zaměstnance bez trvalého pobytu a s dosud nepřiděleným číslem pojištěnce, sdělujete též jeho pohlaví a datum narození. O podrobnostech oznamovací povinnosti se dočtete zde v sekci Povinnosti zaměstnavatele.

POZOR! O oznamovaných skutečnostech jste povinen vést evidenci a dokumentaci. Za nesplnění oznamovací povinnosti vám může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného