Jak je to s platbou pojistného o prázdninách mezi bakalářským a magisterským studiem a mezi magisterským a doktorským studiem?

Pojistné i o prázdninách mezi studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu platí stát, je ale třeba zdravotní pojišťovně další studium doložit, a to nejpozději v září. Kdyby zápis byl až v říjnu nebo listopadu, musí to student pojišťovně oznámit do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl. Nezaopatřeným dítětem (kdy se soustavně připravuje na budoucí povolání a pojistné platí stát) je totiž sice i po dobu od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné VŠ, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců.

Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu je považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání bez ohledu na formu studia a bez ohledu na to, zda je student v době takového studia výdělečně činný. Stát pojistné za studenta ale platí jen do jeho 26 let.

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.

Související otázky pro téma: Platby pojistného