Žádost o odstranění tvrdosti

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o odstranění tvrdosti, které by se vyskytly při vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále.

4. Základní informace k životní situaci

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, je plátce pojistného povinen podle § 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platit penále z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Výše penále se stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení. Zdravotní pojišťovna penále a přirážku k pojistnému vyměřuje platebními výměry ve správním řízení, penále může také předepsat výkazem nedoplatků.

Plátce pojistného může požádat o odstranění tvrdosti zákona, které by se vyskytly při vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále.

O žádosti o odstranění tvrdosti rozhoduje Rozhodčí orgán VZP ČR, s výjimkou žádostí o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při předepsání penále do 30 000 Kč, kde je k rozhodování příslušná regionální pobočka VZP ČR, která penále předepsala.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o odstranění tvrdosti může podat plátce pojistného (jeho zástupce) nebo jiná oprávněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže

  • plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí přirážky k pojistnému nebo penále,
  • na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh,
  • plátce pojistného vstoupil do likvidace.

Žádost o odstranění tvrdosti musí být podána do nabytí právní moci platebního výměru, kterým byla vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále. Jestliže se následně objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto platebního výměru, může být žádost podána do tří let od jeho právní moci.

Žádost o odstranění tvrdosti a prominutí penále, které bylo předepsáno výkazem nedoplatků, musí být podána do osmi dnů ode dne vykonatelnosti (tj. doručení) výkazu nedoplatků.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty žádost zaslána datovou schránkou, podána prostřednictvím držitele poštovní licence či podána osobně na pobočce VZP ČR.

Žádost o odstranění tvrdosti ve věci penále vyčísleného vyúčtováním může plátce podat kdykoliv.

Dědic, na kterého přešla povinnost uhradit dluh na pojistném či na penále, může žádost o odstranění tvrdosti na penále podat kdykoliv, a to i v případě, že ve věci bylo již na základě žádosti zemřelého plátce rozhodnuto.

Na prominutí přirážky k pojistnému nebo penále není právní nárok.

V případě, že je plátce ke dni rozhodování o žádosti zařazen v kategorii osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ) nebo v kategorii zaměstnavatel nebo je právnickou osobou (která již není zaměstnavatelem, ale je podnikem dle práva EU), je nutné k žádost o odstranění tvrdosti přiložit Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti (k tomu viz bod 15).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o odstranění tvrdosti může být podána písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem – viz bod 16).

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji podává, co žadatel žádá a z jakých důvodů, a musí být podepsaná.

8.  Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o odstranění tvrdosti se podává prostřednictvím regionální pobočky VZP ČR (dále RP), která platební výměr nebo výkaz nedoplatků vydala.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V zákonem stanovené lhůtě (do nabytí právní moci platebního výměru nebo do osmi dnů od vykonatelnosti, tj. doručení výkazu nedoplatků) na podatelně příslušné RP, na klientském pracovišti nebo u oprávněné úřední osoby (ústně do protokolu).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Všechny skutečnosti v žádosti uvedené musí být doloženy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o odstranění tvrdosti

Žádost o odstranění tvrdosti – dědic

Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení žádosti orgánu příslušnému k rozhodování.

Nedodržení lhůty k vydání rozhodnutí se plátce nemůže dovolávat tehdy, jestliže nedodržení sám způsobil nebo je v jeho prospěch (plátce má dluh na pojistném a byl vyzván k jeho úhradě, plátce požádá o úhradu dluhu formou splátek, plátce byl vyzván k odstranění nedostatků žádosti).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádost o odstranění tvrdosti může podat také zástupce plátce pojistného (zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci) nebo jiná oprávněná osoba.

15. Povinnosti plátců, kteří jsou ke dni podání žádosti o odstranění tvrdosti OSVČ, zaměstnavatelem či právnickou osobou

V případě, že je plátce ke dni rozhodování o žádosti zařazen v kategorii OSVČ nebo v kategorii zaměstnavatel nebo je právnickou osobou (která již není zaměstnavatelem, ale je podnikem dle práva EU), je nutné k žádost o odstranění tvrdosti přiložit Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.

U výše uvedených žadatelů je prominutí, resp. snížení penále v rámci odstranění tvrdosti dle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dle právních předpisů EU považováno za poskytnutí podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného dne 24. 12. 2013 v Úředním věstníku Evropské unie, resp. dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněného dne 24. 12. 2013 v Úředním věstníku Evropské unie, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 316/2019 ze dne 21. 02. 2019 kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněného dne 22. 2. 2019 v Úředním věstníku Evropské unie, resp. dle Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 06. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, zveřejněného dne 28. 6. 2014 v Úředním věstníku Evropské unie, resp. dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněného dne 26. 4. 2012 v Úředním věstníku Evropské unie. Podniky vyvíjející hospodářskou činnost ve všech odvětvích s výjimkou zemědělské prvovýroby, rybolovu a akvakultury a silniční dopravy mohou obdržet v rozhodném období podporu, která nesmí přesáhnout 200 000 EUR. Podniky vyvíjející hospodářskou činnost v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu mohou obdržet v rozhodném období podporu, která nesmí přesáhnout 100 000 EUR. Podniky vyvíjející hospodářskou činnost v odvětví zemědělství mohou obdržet v rozhodném období podporu, která nesmí přesáhnout 20 000 EUR.  Podniky vyvíjející hospodářskou činnost v odvětví rybolovu a akvakultury mohou obdržet v rozhodném období podporu, která nesmí přesáhnout 30 000 EUR. Podniky vyvíjející hospodářskou činnost v odvětví obecného hospodářského zájmu mohou obdržet v rozhodném období podporu, která nesmí přesáhnout 500 000 EUR.

Rozhodné období je období, v němž nesmí celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku přesáhnout limit stanovený příslušným nařízením. Rozhodné období příjemce je definováno jako tři po sobě jdoucí účetní období (2 celá + 1 neúplné), stanovené podle účetního období používaného příjemcem. V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je tímto časovým úsekem účetní období – nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky (ID i48ae3q) nebo na e-mailovou adresu podatelna@vzp.cz.

V případě e-mailového podání musí být žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Pokud takovýmto podpisem plátce nedisponuje, je nutné do pěti dnů podání doplnit písemně nebo ústně do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné odvolání ani obnova řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace lze získat na pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222 a prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor správního řízení a vymáhání pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace