Žádost o odstranění tvrdosti

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále.

4. Základní informace k životní situaci

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovna penále, pokutu a přirážku k pojistnému vyměřuje platebními výměry ve správním řízení, penále může také předepsat výkazem nedoplatků.

Plátce pojistného může požádat o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále.

O žádosti o odstranění tvrdostí rozhoduje Rozhodčí orgán VZP ČR, s výjimkou žádostí o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při předepsání penále do 20 000 Kč, kde je k rozhodování příslušná organizační složka VZP ČR, která penále předepsala.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o odstranění tvrdostí může podat plátce pojistného nebo jiná oprávněná osoba (jeho zástupce).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odstranění tvrdostí nelze rozhodnout, jestliže

  • plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,
  • na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh
  • plátce pojistného vstoupil do likvidace.

Žádost o odstranění tvrdostí musí být podána do nabytí právní moci rozhodnutí – platebního výměru, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále. Jestliže se následně objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto platebního výměru, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Žádost o odstranění tvrdostí a prominutí penále, které bylo předepsáno výkazem nedoplatků, musí být podána ve lhůtě stanovené pro podání námitek, tj. do osmi dnů od doručení výkazu nedoplatků.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o odstranění tvrdostí musí být podána písemně nebo ústně do protokolu.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji podává, co žadatel žádá a z jakých důvodů, a musí být podepsaná.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o odstranění tvrdostí se podává prostřednictvím regionální pobočky VZP (dále RP), která platební výměr nebo výkaz nedoplatků vydala.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V zákonem stanovené lhůtě (do nabytí právní moci platebního výměru nebo do osmi dnů od doručení výkazu nedoplatků) na podatelně příslušné RP, na klientském pracovišti  nebo u oprávněné úřední osoby (ústně do protokolu).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Všechny skutečnosti v žádosti uvedené musí být  doloženy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení žádosti orgánu příslušnému k rozhodování.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádost o odstranění tvrdosti může podat také zástupce plátce pojistného (zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat elektronicky na adresu podatelna@vzp.cz.

Žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky VZP ČR (ID i48ae3q).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

´Informace lze získat na pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222 a prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor správního řízení a vymáhání pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace