Pondělí 3. srpna je posledním dnem pro podání Přehledu OSVČ

20. 7. 2020

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je letos posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích, pondělí 3. srpna.

Ilustrační obrázek

Do 3. srpna musí podnikatelé doručit Přehled buď na pracoviště VZP, nebo ho podat elektronicky. V případě, že Přehled posílají poštou, postačí podací razítko s pondělním datem. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných. Za rok 2019 má povinnost VZP odevzdat Přehled OSVČ zhruba 650 000 lidí a ještě jich tak neučinilo cca 180 000.

Datum odevzdání Přehledu OSVČ za rok 2019 je stanoveno na 3. srpna 2020 přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a proto nemůže být ze strany zdravotních pojišťoven měněno, přestože ministryně financí rozhodla o prominutí sankcí při podání daňového přiznání do 18. srpna 2020. V rámci daní se nejedná o posun lhůty pro podání daňového přiznání, pouze promíjí pokutu a úrok z prodlení při opožděném podání daňového přiznání, pokud dojde k jeho podání do 18. srpna 2020. Nadále tak platí, že OSVČ, i pokud daňové přiznání podají až v nejzazším termínu, mají povinnost předložit zdravotní pojišťovně Přehled OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020.

U VZP můžete Přehled OSVČ podat elektronicky přes aplikace e-VZP. Jestliže jste zaregistrovaní ve webové aplikaci Moje VZP, máte možnost podat přehled přímo v ní prostřednictvím interaktivního formuláře, který všechny dostupné informace sám doplní. Jestliže máte registraci pro administrativní portál VZP Point, můžete podat Přehled OSVČ on-line jeho prostřednictvím.

Druhou možností je podání na pobočce VZP. Formulář je zde rovněž k dispozici v papírové podobě, ale na našem webu najdete interaktivní formulář, který vám částky sám spočítá podle zadaných dat. Pak stačí ho vytisknout a podat.

Vyplněný a podepsaný papírový formulář můžete podat na pobočce, nebo ho můžete poslat poštou na centrální adresu: VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava.

Vyplněný tiskopis můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky i48ae3q.

Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy byl nebo měl být podán Přehled. Bankovní spojení je uvedeno na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Přeplatky vrací VZP přesně v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30 dnů ode dne podání žádosti. Za žádost o vrácení přeplatku se přitom vždy považuje vlastní podání Přehledu, pokud z něho přeplatek vyplývá a pokud plátce nežádá o použití přeplatku na jiné platby (typicky na platbu následujících záloh).

Stává se také, že některé odevzdané přehledy jsou vyplněny chybně a musejí se pak vracet jejich předkladatelům k opravě. Aby těmto situacím VZP v co největší míře předešla, upozorňuje na nejčastější nedostatky:

  • chybně vyplněný nebo neuvedený počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ,
  • chybně uvedené číslo pojištěnce, především u cizinců – uvádějí IČ nebo datum narození namísto přiděleného čísla pojištěnce,
  • není vyplněna část „Prohlášení pojištěnce“, tedy důvod a období, po které pro tyto osoby neplatila povinnost platit zálohy, nebo pro ně nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (klienti navíc nedokládají skutečnosti uvedené v tomto prohlášení),
  • chybně uvedená nová výše zálohy, především u osob, za které je současně plátcem stát,
  • chybně uvedené bankovní spojení plátce – struktura účtu, kód banky.

Základní informace k přehledům OSVČ za rok 2019 najdete na www.vzp.cz v části pro plátce, nebo volejte infolinku 952 222 222.