Počítání penále se vrací do běžného režimu

14. 9. 2020

Do 21. září 2020 nevzniká penále za pojistné, které nebylo uhrazeno v období od začátku března do konce srpna 2020. Tuto změnu přinesla novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Od 22. září však už je plátce povinen platit penále za každý kalendářní den prodlení.

Ilustrační obrázek

Opětovný vznik nároku pojišťovny na penále by měli zaznamenat zejména zaměstnavatelé a osoby bez zdanitelných příjmů. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 odvádět pojišťovně pojistné – podnikatelům, kteří měli zálohy nižší nebo rovné minimu, byly tyto platby zcela odpuštěny, a ti, kteří měli platby vyšší než minimum, musí rozdílovou částku mezi svojí vypočítanou zálohou a minimem uhradit po podání Přehledu OSVČ za rok 2020 (podrobnější informace najdete v článku Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19).

Zaměstnavatelé byli povinni i v březnu až srpnu 2020 podávat standardně Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele a hradit pojistné vypočtené na Přehledu vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jen nebude za případně opožděné platby za měsíce březen až srpen 2020 až do 21. září 2020 vymáháno penále.

Stejně tak byli povinni průběžně platit pojistné ti pojištěnci, kteří jsou v evidenci pojišťovny vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pojistné platí ve výši vypočtené z aktuální minimální mzdy, a to od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Pokud snad za březen až srpen 2020 částku 1 971 Kč neodvedli, musí vše max. do 21. září 2020 doplatit, aby jim nezačalo naskakovat penále.

Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. září 2020. Od 22. září 2020 už bude penále standardně počítáno.

Na nedoplatky z jiného období, než březen až srpen 2020, nelze zmiňovanou novelu zákona vztahovat – výslovně uvádí, že výpočet penále se do 21. září 2020 nepoužije „pro penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020“. Všechny plátce pojistného (včetně OSVČ!), kteří jsou penalizováni kvůli dluhu z jiného období, tedy musíme upozornit, že v jejich případě se penále počítá i za březen až srpen 2020.

Není-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo je-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Penále se nepředepisuje, pokud v úhrnu za jeden rok nepřesáhne 100 Kč.