Informace o změně minimálního vyměřovacího základu zaměstnanců od 1. 1. 2021

11. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se mění minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců na částku 15 200 Kč z původní částky 14 600 Kč platné v roce 2020.

Ilustrační obrázek

Pojistné z této částky činí 2 052 Kč od lednového výpočtu pojistného. Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Podrobnější informace najdete na www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel.

Upozorňujeme také na zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 500 Kč s účinností od 1. ledna 2021. Toto zvýšení se dotkne např. osob výdělečně činných na základě dohod o pracovní činnosti, kde je za zaměstnance považován jen ten, u něhož úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci dosáhl započitatelného příjmu – od 1. 1. 2021 tedy částky 3 500 Kč (dosud 3 000 Kč).

Vzhledem ke zvýšení pojistného, které platí stát, na částku 1 767 Kč (místo dosavadních 1 567 Kč) se od 1. 1. 2021 rovněž mění částka u tzv. odpočtů u osob, jimž je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovacím základem u nich je částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osob, za které je plátcem pojistného stát.

Související články