Informace pro poskytovatele hrazených služeb v odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky

Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost zásadní revize výkonů odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky, navržená Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Důvodem změn byla obsoletnost stávajících výkonů této odbornosti, obsažených ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Novela předmětné vyhlášky pro rok 2018 zcela zrušila původní kapitolu odb. 816 a nahradila ji kapitolou novou. Důvodem změny koncepce je skutečnost, že stávající platné výkony ze seznamu zdravotních výkonů byly vytvořeny již v polovině 90. let a od té doby se prakticky nezměnily, a to i přesto, že se obor velice rychle technologicky vyvíjel. Většina výkonů proto byla již zastaralá a neodrážela současnou diagnostickou praxi.

V případě nových výkonů došlo ke značnému rozšíření indikačního spektra genetických vyšetření, kdy od původně zamýšleného využití výkonů k vyšetření lidské zárodečné DNA došlo k rozvoji testování somatické DNA v onkologii, včetně využívání těchto výkonů při diagnostice nehumánního genomu.

VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření VZP-výkonů/balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění.

Od 1. 10. 2018 jsou na základě další vzájemné domluvy odborné společnosti a zdravotních pojišťoven aktualizovány dokumenty: „Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti – Pravidla pro nasmlouvání a vykazování“  a „Stratifikace odb. 816 – s účinností od 1. 10. 2018“.

Konsenzuálně přijaté dokumenty předkládáme přílohou.

Archiv dokumentů