Informace k signálnímu výkonu 04005 – (VZP) signální kód o sjednání poskytnutí stomatologického výrobku

  • Dne 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nové znění přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
  • Signální výkon se zavádí pro účely, kdy některý stomatologický výrobek podle dosavadní právní úpravy nebude podle nové právní úpravy hrazen ze zdravotního pojištění, případně bude hrazen v jiném rozsahu či za jiných podmínek. Nový signální kód 04005 budou poskytovatelé využívat k oznámení(vykázání), že s pojištěncem sjednali v období od 1.10. do 31.12. 2021 hrazený stomatologický výrobek. V případě, že takový výrobek bude pojištěnci z jakýchkoliv důvodů dodán a následně až v prvním pololetí roku 2022, zdravotní pojišťovna prostřednictvím vykázaného kódu 04005 ověří, že jde o výrobek, jehož poskytnutí bylo sjednáno ještě za účinnosti dosavadních právních předpisů, a tudíž o výrobek, který lze uhradit podle přechodného ustanovení zákona v rozsahu a za podmínek vyplývajících z dosavadních právních předpisů.
  • Signální VZP kód 04005 – (VZP) SIGNÁLNÍ KÓD O SJEDNÁNÍ POSKYTNUTÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU, 014, nulová bodová hodnota.
  • Výkon bude do 31.12. 2021 procházet bez nasmlouvání, od 1.1.2022 bude vyřazen z číselníku.  

Poskytovatelé jsou o tomto novém kódu informováni cestou České stomatologické komory.

Podrobná metodika k vykazování výkonu 04005 níže.


Metodika pro vykazování kódu 04005

Kód 04005 – (VZP) SIGNÁLNÍ KÓD O SJEDNÁNÍ POSKYTNUTÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU podle přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2021.

Zdůvodnění:

Dne 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nové znění přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., kdy některý stomatologický výrobek podle dosavadní právní úpravy není podle nové právní úpravy hrazen ze zdravotního pojištění, případně je hrazen v jiném rozsahu či za jiných podmínek. Přechodné ustanovení zákona na tyto případy pamatuje a stanoví, že pokud se poskytovatel s pojištěncem dohodne na zhotovení stomatologického výrobku v roce 2021 ještě podle dosavadní právní úpravy a učiní o této dohodě záznam do zdravotnické dokumentace, hradí se takový výrobek ze zdravotního pojištění podle zákona účinného do konce rok 2021 i tehdy, pokud byl pojištěnci odevzdán a zdravotní pojišťovně vykázán v době od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 (dále jen „přechodné období“).

Nový signální kód 04005 budou poskytovatelé využívat k oznámení (vykázání), že s pojištěncem sjednali v období od října do prosince 2021 hrazený stomatologický výrobek. V případě, že takový výrobek bude pojištěnci z jakýchkoliv důvodů dodán a následně vykázán až v prvním pololetí roku 2022, zdravotní pojišťovna prostřednictvím vykázaného kódu 04005 ověří, že jde o výrobek, jehož poskytnutí bylo sjednáno ještě za účinnosti dosavadních právních předpisů, a tudíž o výrobek, který lze uhradit podle přechodného ustanovení zákona v rozsahu a za podmínek vyplývajících z dosavadních právních předpisů.  Příkladem může být sjednání korunky plášťové z plastu (kód 0081111, resp. 0081112). Podle nové právní úpravy již takový výrobek nebude hrazen ze zdravotního pojištění. Sjednal-li však poskytovatel s pojištěncem zhotovení korunky plášťové z plastu v roce 2021 a učinil-li o tom záznam do zdravotnické dokumentace, bude podle přechodného ustanovení zákona možno korunku plášťovou z plastu odevzdat a vykázat i v přechodném období. K ověření, že ke sjednání došlo v roce 2021, poslouží signální kód 04005 – (VZP) SIGNÁLNÍ KÓD O SJEDNÁNÍ POSKYTNUTÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU podle přílohy č. 4 ve znění platném do 31. 12. 2021.

Vykazování:

Pro uplatnění výše uvedeného se proto od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 při sjednání zhotovení stomatologického výrobku mezi poskytovatelem a pojištěncem bude vykazovat signální VZP kód 04005 – (VZP) SIGNÁLNÍ KÓD O SJEDNÁNÍ POSKYTNUTÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU podle přílohy č. 4 ve znění platném do 31. 12. 2021 s nulovou hodnotou. Podmínkou pro vykázání je záznam ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.

Kód bude vykazován na dokladu 01 s. Pro vykazování kódu nebude třeba výkon nasmlouvat do Přílohy 2 Smlouvy (výkon „prochází bez nasmlouvání“), nebude se sjednávat dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Kód 04005 je již obsažen v externím číselníku výkonů, zařazení výkonu v číselníku bude pouze do 31. 12. 2021.

Datum vykázání kódu 04005 musí korespondovat s datem, kdy bylo zhotovení výrobku sjednáno mezi poskytovatelem a pojištěncem, a tedy i s datem záznamu ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.

Pokud poskytovatel vykáže při sjednávání zhotovení stomatologického výrobku výkon 04005, může vykázat po dobu přechodného období při odevzdání výrobku kód platný pro výrobek dle přílohy č. 4 platné do 31. 12. 2021 (tzv. starý kód). Pokud kód 04005 poskytovatel nevykázal, zdravotní pojišťovna úhradu „starého kódu“ odmítne.