Screeningový proces karcinomu kolorekta

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta hrazené ze zdravotního pojištění má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta.

Jsou 2 možnosti postupu screeningu:

1) VYŠETŘENÍ NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE V ORDINACI LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE

nebo alternativní metoda testu

2) SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE – možnost volby screeningové kolonoskopie jako primárního vyšetření platí od 1. 7. 2020 nově i pro věkovou kategorii nad 50 let, původně platilo pro věkovou kategorii nad 55 let.


Ad 1) VYŠETŘENÍ NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE V ORDINACI LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE (výkon managementu screeningu a analytická fáze vyšetření)

Zpravidla v rámci provedení pravidelné preventivní prohlídky v 50 letech věku provede registrující praktický lékař nebo registrující gynekolog (a to i v případě mužů může být registrující gynekolog jejich partnerky) test na okultní krvácení ve stolici; toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí dále ve věku 50-55 let v jednoročním intervalu, nad 55 let 1x za dva roky.

Od roku 2019 došlo ke změnám ve screeningu kolorektálního karcinomu v ČR na doporučení Komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu.

15118 – Management kolorektálního screeningu (vykazováno registrujícím praktickým lékařem příp. gynekologem)

15119 – Kolorektální screening – analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici (vykazováno registrujícím praktickým lékařem příp. gynekologem), jedná se o vyšetření pomocí POCT přístroje v ordinaci registrujícího praktického lékaře příp. gynekologa.

V případě, že registrující praktický lékař příp. gynekolog nedisponuje POCT přístrojem, pak je analýza stolice provedena v laboratoři – výkon se vykazuje výkonem 81733 – Kvantitativní stanovení krve ve stolici (s dg. Z121).

Výkony 15120 – Signální výkon – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní a 15121 – Signální výkon – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní (původní screeningové výkony do r. 2019) mají nyní nulovou bodovou hodnotu a používají se pouze jako signální výkony, které podávají informaci o tom, zda je výsledek screeningového testu byl pozitivní či negativní. Vykazuje je vždy ten, kdo provádí a vykazuje výkon managementu screeningu, tedy registrující praktický lékař, nebo gynekolog. Bez vykázání signálního kódu nebude výkon managementu uhrazen.

V případě negativního výsledku je v odstupu 1 roku nebo 2 let – dle věkové kategorie (viz výše) toto vyšetření u dané osoby opakováno – opět vykazováno kódem 15118 se signálním kódem 15120 nebo 15121, a případně vykázání kódu 15119 při provedení analytické fáze v ordinaci lékaře primární péče); při provedení analytické fáze v laboratoři je vykázán kód 81733. Další variantou je, že pojištěnec při dalším termínu vyšetření zvolí rovnou screeningovou kolonoskopii – tedy postup viz bod 2).

V případě pozitivního výsledku je pojištěnec odeslán na kolonoskopii na schválené akreditované pracoviště, které je ve smluvním vztahu pro tuto péči s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Podmínkou úhrady tohoto vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je doporučení registrujícího praktického lékaře nebo gynekologa.

Výkon je dle výsledku vyšetření vykazován kódem:

15101 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález negativní

nebo

15103 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález pozitivní

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program je na 10 let přerušen.

V případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Péče o tohoto pojištěnce je zdravotním pojišťovnám vykazována platnými kódy ze Seznamu zdravotních výkonů – jejich omezení je dáno pouze omezením uvedeným v platném Seznamu zdravotních výkonů, žádná jiná omezení se na tuto péči nevztahují.


 Ad 2) SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE

Indikuje ji registrující praktický lékař nebo endoskopista příslušného centra. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému registrujícímu praktickému lékaři.

Vykazováno kódy výkonů:

15105 – Screeningová kolonoskopie – nález negativní

Je-li výsledek screeningové kolonoskopie negativní, je další screeningová kolonoskopie indikována v intervalu za 10 let.

15107 – Screeningová kolonoskopie – nález pozitivní

V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Péče o tohoto pojištěnce je zdravotním pojišťovnám vykazována platnými kódy ze Seznamu zdravotních výkonů – jejich omezení je dáno pouze omezením uvedeným v platném Seznamu zdravotních výkonů, žádná jiná omezení se na tuto péči nevztahují.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho poskytovatele konzultovat či ověřit na jiném pracovišti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningový programem, si musí toto další vyšetření hradit sám – jedná se o zdravotní službu nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

V případě, že je při kolonoskopii v rámci screeningového vyšetření potřeba provést další související péči (např. polypektomie,...), tyto výkony se zdravotní pojišťovně vykazují platnými výkony ze SZV: