Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic – aktualizace 31. 12. 2023.

Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je časná a přesná diagnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění je dále spojen s programem odvykání kouření, což povede k snížení nádorové i nenádorové morbidity. Důležité je zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.

Jako cílová populace jsou navrhováni kuřáci (současní či bývalí), jejichž kuřácká minulost čítá alespoň 20 balíčkoroků a jsou ve věku 55–74 let. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit před méně než 10-15 lety, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let.

Do procesu programu časného záchytu karcinomu plic jsou zapojeni praktičtí lékaři, ambulantní pneumologové a radiologická pracoviště Komplexních onkologických center (KOC) a případně i dalších poskytovatelů zdravotních služeb, která nemají statut KOC, ale byla zařazena do populačního pilotního programu z důvodů zlepšení dostupnosti (radiologické pracoviště s Osvědčením o splnění podmínek a zařazení pracoviště do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic;  Osvědčení uděluje MZ ČR). Doplnění diagnostického procesu je provedeno na specializovaných pneumologických pracovištích a následný léčebný postup je stanovován výhradně multidisciplinárním týmem Pneumoonkochirurgických center (POCH).

Podrobná metodika programu je zveřejněná na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Provádění CT vyšetření a jejich hodnocení se řídí dokumentem Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic.