Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR

Upozorňujeme na vydání aktualizovaného znění metodiky ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděném podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace).

Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděného podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizelogickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR níže uvedenou metodiku.

Očkování proti TBC (selektivní BCG vakcinace) patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění prováděná podle § 30 odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to znamená, že:

 • Selektivní BCG vakcinace se provádí u dětí v riziku nákazy TBC, specifikovaném shora citovanou vyhláškou. Zpravidla do jednoho měsíce po převzetí dítěte do péče registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost jsou děti indikované podle výše uvedené vyhlášky k provedení selektivní BCG vakcinace odesílány na pracoviště kalmetizace, kde se očkování provádí.
 • Očkování provádějí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů odborní lékaři pneumoftizeologové.
 • Při vyplňování přílohy č. 2 vyhlášky č. 537/2006 Sb., je třeba uvést i bydliště novorozence.
 • Selektivní BCG vakcinace v případě, že dítě bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou (viz bod 3) přílohy č. 3 k vyhlášce 537/2006 Sb., se provede po dokončení chemoprofylaxe
 • Selektivní BCG vakcinace je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vykazována kódem 25313 dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami s vykázáním přípravku – očkovací látky jako ZULP – ve skutečně spotřebovaném množství, tj. 0,02 – kód 9999911 BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE (Szczepionka przeciwgruŹlicza BCG 10, Biomed, PL), při použití balení 5 x 10 dávek.
 • Systém využití BCG vakcíny upravuje příloha 1) k této metodice.
 • Bližší podmínky provádění, vykazování a ostatní činnosti související s tímto druhem povinného očkování se provádí v souladu s „Metodikou provádění pravidelného očkování“ pro aktuální rok; tato metodika určená pro potřeby praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost při provádění pravidelného očkování se použije i pro potřeby pracovišť kalmetizace, která provádějí pravidelná očkování proti TBC u tzv. rizikových skupin pojištěnců.

Metodika je dostupná na webech: www.vzp.cz; www.szpcr.cz; www.distribucevakcin.cz.

V ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (ČPFS ČLS JEP) ani WHO.

5. aktualizované znění

V Praze dne 15. 12. 2015

Příloha 1)

Postup kalmetizačních pracovišť (dále KP) při využití BCG vakcíny

 1. KP objedná BCG vakcínu v desetidávkovém balení u distributora, Avenier, a.s.
 2. Po otevření ampule bude vakcína aplikována dětem podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., tedy dětem v riziku TBC a vykázána zdravotním pojišťovnám.
 3. KP průběžně informuje Avenier, a.s. o počtu aplikovaných dávek dle vyhlášky, a to na email info@distribucevakcin.cz. Tyto dávky odečte distributor od množství nehrazeného zdravotními pojišťovnami a zašle dobropis přímo KP.
 4. Nevyužité dávky vakcíny dle bodu 2) mohou být aplikovány dětem na žádost rodičů (nejde o děti očkované podle vyhlášky č. 537/2006 Sb.) za úhradu.
 5. Pokud nebude vakcína využita ve smyslu bodu 2) a 4) a bude zlikvidována, postupuje se podle vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.