Návrhová činnost pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Návrhová činnost pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je definována zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

V zákoně jsou stanoveny podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to v § 33 a v příloze č. 5 (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

Tyto podmínky jsou doplněny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Vyhláška stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obory specializace doporučujících lékařů, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské péče a indikační zaměření lázeňských míst.

Registrující praktičtí lékaři, ambulantní lékaři, kteří lázeňskou péči doporučují a ošetřující lékaři při hospitalizaci, jsou povinni se výše jmenovanými právními předpisy při své návrhové činnosti důsledně řídit.

Zákon stanoví, že lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař a schválila zdravotní pojišťovna. Návrh podává na formuláři/dokladu VZP – 15/2022 „Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči“ buďto registrující praktický lékař, ambulantní lékař, který péči doporučil nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Při přeložení pojištěnce mladšího 18 let z lůžkové péče a přímém přeložení z akutní lůžkové péče do lázeňské léčebně rehabilitační péče se schválení zdravotní pojišťovnou nevyžaduje (podání návrhu probíhá standardním způsobem).

Příloha č. 5 zákona (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) stanoví jednotlivé indikace, délku léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, následné opakování lázeňské léčby a jeho intervaly. Jsou rozlišovány pobyty základní a opakované.

Základní pobyt je lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé. Za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., se považuje:

  • lázeňský pobyt poskytnutý podle zákona č. 48/1997 Sb., ve zněních účinných ode dne 6. 1. 2015, pokud byla pojištěnci pro danou indikaci poskytnuta lázeňská péče poprvé
  • základní pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb.
  • uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012 (tj. ještě podle vyhlášky č. 58/1997 Sb.)
  • pobyt, na nějž byl vystaven návrh v období od 1. 1. 2015 do nabytí účinnosti novely zákona dne 6. 1. 2015, pokud byla pojištěnci pro danou indikaci poskytnuta lázeňská péče poprvé.

Za pobyt opakovaný se považuje další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt základní.

Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní péče je stanovena na 21 dní, u vybraných indikací na 28 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. U komplexní péče může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu zdravotní pojišťovny. Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého formou příspěvkové péče je stanovena na 21 dní.

Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou komplexní péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u vybraných indikací na 28 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu zdravotní pojišťovny. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou příspěvkové péče u dospělých je stanovena na 21 dní, v indikovaných případech na 14 dní. Pokud je příspěvková péče indikována a poskytnuta v délce 14 dní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení na 21 dní s tím, že prodloužení podléhá souhlasu zdravotní pojišťovny.

Upozornění pro navrhující lékaře

VZP ČR nemá smluvní partnery ve všech lázeňských místech, která jsou uvedena ve vyhlášce o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Smluvní partneři VZP ČR jsou v těchto lázeňských místech: Bechyně, Bělohrad, Bludov, Bohdaneč, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Karviná, Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Kundratice, Kynžvart, Lednice, Libverda, Lipová-lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Mšené, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Teplice, Toušeň, Třeboň, Velichovky, Velké Losiny a Vráž.

Pro urychlení orientace při vystavování lázeňských návrhů zde uvádíme Seznam lázeňských míst, ve kterém najdete u jednotlivých indikací ve sloupci „Lázeňské místo“ ta lázeňská místa, v nichž má VZP ČR smluvní partnery pro danou indikaci.

Dovolujeme si tímto apelovat na všechny registrující praktické lékaře, ambulantní lékaře a ošetřující lékaře při hospitalizaci, aby se při vystavování Návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči důsledně řídili zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to především jeho přílohou č. 5 (Indikační seznam) a vyhláškou č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Upozornění pro lázeňská zařízení

V roce 2012 vznikla pro zajištění korektního zpracování vyúčtování potřeba stanovit technické řešení pro souběžné vyúčtování indikací daných jak původním (vyhláška č. 58/1997 Sb.), tak i novým Indikačním seznamem (vyhláška č. 267/2012 Sb.).

Tímto technickým řešením bylo použití prefixu „n“. Pojišťovna při vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče i nadále požaduje od poskytovatelů označení všech indikací s prefixem „n“ takto:

  • Poskytovatel bude na dokladu VZP – 16/2013 „Vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péčeuvádět před číslo indikace prefix „n“, a to v souladu s označením v uzavřeném Úhradovém ujednání pro příslušné období (viz sloupec označení pro vykazování).
  • VZP ČR upravila v tomto smyslu číselník LP_IND, zveřejněný na webových stránkách, který obsahuje indikace, jejichž číslo, obsahuje na prvním místě prefix „n“ (příklad: nII/2, nVIII/4, nXXIX/1).

Provedení klinického vyšetření klienta příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče vykazuje poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče na dokladu VZP – 16/2013 „Vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče“ kódem „9“.  

Vystavování návrhů a vykazování lázeňské léčebně rehabilitační péče probíhá podle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.