Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje smluvní zdravotnická zařízení o návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé.

V případě léčebně rehabilitační péče stanoví zákon č. 48/1997 Sb. v § 33 dvě taxativně postavené podmínky, a to schválení revizním lékařem a návrh podaný na příslušném formuláři.

V § 33 zmíněnou léčebně rehabilitační péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v rámci lůžkové péče – následné lůžkové péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé. (Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách je obsahem § 34 zákona 48/1997 Sb.).

Seznam zdravotnických zařízení, ve kterých je pro poskytnutí a úhradu léčebně rehabilitační péče o dospělé nezbytně nutný schválený návrh, naleznete v tomto přehledu.

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle (doručí) navrhující lékař na místně příslušné regionální pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Zasílá se poštou nebo portálem. Návrh lze předložit v příslušném datovém rozhraní na datovém nosiči na kontaktním místě příslušné RP VZP, stejně jako osobně doručené návrhy.

Po potvrzení revizním lékařem předá VZP návrh smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu. Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

S ohledem na podmínku schválení návrhu revizním lékařem a vzhledem k absenci právní normy dále upravující podmínky pro potvrzování úhrady léčebně rehabilitační péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé připravily zdravotní pojišťovny spolu se zástupci poskytovatelů soubor základních pravidel pro předmětnou návrhovou činnost. Tímto není dotčena návrhová činnost na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, péče v odborných dětských léčebnách a dětských ozdravovnách.

Na základě jednání pojišťoven a zástupců poskytovatelů lůžkové léčebně rehabilitační péče jsou stanoveny mj. tyto podmínky:

  • v případě, kdy je pacient indikován k lůžkové léčebně rehabilitační péči z vlastního sociálního prostředí, podává vlastní návrh registrující praktický lékař; v případě indikace léčebně rehabilitační péče ošetřujícím lékařem při hospitalizaci podává tento OL i vlastní návrh,
  • revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z akutního lůžka poskytovatele lůžkové péče do léčebny (vystavení a předávání návrhu probíhá nadále výše uvedeným způsobem). Následná revizní činnost není tímto dotčena.

Tyto podmínky jsou součástí základních pravidel pro předmětnou návrhovou činnost a zároveň jsou součástí Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé podává navrhující lékař na formuláři/dokladu VZP-17/2013 ,,Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ s tím, že navrhující lékař vyplní formulář v souladu s platným zněním Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (dále jen Metodika).

Dovolujeme si tímto apelovat na všechny lékaře, kteří se podílejí na návrhové činnosti na léčebně rehabilitační péči v odborných léčebnách pro dospělé, aby věnovali náležitou pozornost Metodice a aby se tímto předpisem důsledně řídili při své návrhové činnosti.

Informace o Metodice a datovému rozhraní k formuláři/dokladu VZP-17/2013 najdete na stránkách VZP v rubrice Vyúčtování zdravotní péče, v článku Metodika vyúčtování vč. popisu datového rozhraní. Stáhnout si můžete také vzor formuláře/dokladu VZP-17/2013.