Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje smluvní zdravotnická zařízení o návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé.

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje smluvní zdravotnická zařízení o návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé.

Zákon č. 48/1997 Sb. v § 33 stanoví, že následnou léčebně rehabilitační péči lze hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění po splnění podmínek, a to po podání návrhu a jeho schválení zdravotní pojišťovnou.

V § 33 zmíněnou léčebně rehabilitační péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v rámci následné lůžkové péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé. (Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách je obsahem § 34 zákona 48/1997 Sb.).

Seznam zdravotnických zařízení, ve kterých je pro poskytnutí a úhradu léčebně rehabilitační péče o dospělé nezbytně nutný schválený návrh, naleznete v tomto přehledu.

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle (doručí) navrhující lékař na místně příslušné regionální pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Zasílá se poštou nebo portálem. Návrh lze předložit v příslušném datovém rozhraní na datovém nosiči na kontaktním místě příslušné RP VZP, stejně jako osobně doručené návrhy.

Schválený návrh předá VZP smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu. Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného zdravotní pojišťovnou informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře). Při přímém přeložení z akutní lůžkové péče do léčebny se nevyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou (vystavení a předávání návrhu probíhá standardním způsobem). Následná revizní činnost není tímto dotčena.

S ohledem na podmínku schválení návrhu zdravotní pojišťovnou a vzhledem k absenci právní normy dále specifikující podmínky pro potvrzování úhrady léčebně rehabilitační péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé připravily zdravotní pojišťovny spolu se zástupci poskytovatelů soubor základních pravidel pro předmětnou návrhovou činnost. Tímto není dotčena návrhová činnost na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, péče v odborných dětských léčebnách a dětských ozdravovnách.

Postupy pro předmětnou návrhovou činnost jsou součástí Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (dále jen Metodika).

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé podává navrhující lékař na formuláři/dokladu VZP-17/2022 ,,Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ s tím, že navrhující lékař vyplní formulář v souladu s platným zněním Metodiky .

Dovolujeme si tímto apelovat na všechny lékaře, kteří se podílejí na návrhové činnosti na léčebně rehabilitační péči v odborných léčebnách pro dospělé, aby věnovali náležitou pozornost Metodice a aby se tímto předpisem důsledně řídili při své návrhové činnosti.

Informace o Metodice a datovému rozhraní k formuláři/dokladu VZP-17/2022 najdete na stránkách VZP v rubrice Poskytovatelé, Vyúčtování zdravotní péče, v článku Metodika vyúčtování vč. popisu datového rozhraní. Stáhnout si můžete také vzor formuláře/dokladu VZP-17/2022.