Tvorba sítě poskytovatelů zdravotních služeb – primární péče

Síť poskytovatelů primární péče představuje jednu z nejdůležitějších složek celého zdravotnického sytému. Tvorba racionální, kvalitní a dostupné sítě poskytovatelů zdravotních služeb je pro VZP ČR klíčovou prioritou, při jejímž plnění kromě zákonných povinností zohledňuje 6 základních pilířů pro tvorbu sítě smluvních poskytovatelů.

I. PILÍŘ – MAPY SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

  • přehled stávajících pracovišť včetně jejich geolokace

II. PILÍŘ - MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

  • analýza místní a časové dostupnosti dle nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 

III. PILÍŘ – KAPACITY – REÁLNÁ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

  • zhodnocení kapacit zdravotnických pracovníků včetně informací od odborných společností ohledně příjmu nových pacientů

IV. PILÍŘ – PLÁNOVACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM TVORBY SÍTĚ

  • monitoring odchodů do důchodu a plánovaných ukončení popř. přerušení praxí

V. PILÍŘ – OBMĚNA SÍTĚ PŘEDÁVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ SÍTĚ

  • sledování převodů praxí, generačních obměn, neplánovaných ukončení praxí, schvalování nových a rozšiřování stávajících kapacit

VI. PILÍŘ – TVORBA SÍTĚ – NABÍDKOVÝ SEZNAM OBLASTÍ

  • vyhodnocení všech parametrů a vytvoření nabídkového seznamu s preferovanými oblastmi pro uzavírání smluv s novými poskytovateli nebo pro rozšiřování stávajících kapacit
  • návrh na vyhlášení výběrového řízení v lokalitách, kde byla identifikována snížená dostupnost zdravotních služeb

Analýza místní dostupnosti primární péče

Prvním krokem při racionální tvorbě sítě poskytovatelů zdravotních služeb musí být samozřejmě analýza současného stavu. VZP ČR pravidelně provádí analýzy místní dostupnosti zdravotních služeb, a to prostřednictvím tzv. síťové analýzy v programu ArcMap doplněného o nadstavbu Network Analyst. VZP ČR analyzuje místní dostupnost zdravotních služeb pro daný obor v podobě vykreslení polygonů maximální dojezdové doby stanovené Přílohou 1 nařízení vlády (maximální dojezdová doba je určována pomocí osobní silniční dopravy, zohledňující průměrné průjezdné dojezdové doby dle typu a konkrétního úseku komunikace). Následně je proveden výpočet podílu území i podílu počtu obyvatel, kde zdravotní služby nesplňují takto stanovenou dojezdovou dobu. V rámci výpočtů se používají dostupné vrstvy z datového balíku ArcČR500, který je volně k dispozici (na stránkách firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.) a ve kterém jsou potřebná zdrojová data, jak silniční síť, tak síť základních sídelních jednotek (ZSJ) s aktuálními údaji od Českého statistického úřadu o rozloze a počtu obyvatel v této podrobné územní jednotce.