Seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2024

Ve vyhlášce č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 (dále jen „vyhláška“), je v segmentech poskytovatelů všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, ambulantních gynekologických služeb, ambulantních specializovaných služeb a fyzioterapeutů uvedeno i ustanovení upravující bonifikaci poskytovatelů za zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, tedy že „hodnota bodu, kapitační sazba, resp. úhrada bude navýšena v případě, že bude zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 1. 2024 doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, jsou držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2024; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů“.

V rámci snížení administrativní zátěže VZP ČR oslovila s žádostí zástupce subjektů vydávajících diplomy a certifikáty o celoživotním vzdělávání, o předložení seznamu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří jsou držiteli jimi vydávaných diplomů a certifikátů celoživotního vzdělávání (dále jen „diplom“). Tímto způsobem obdržela seznam od  České lékařské komory (dále jen „ČLK“), Sdružení praktických lékařů ČR (dále „SPL ČR“), Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (dále jen „SPLDD ČR“), Unie fyzioterapeutů (dále jen „UNIFY“) a Asociace klinických logopedů (dále jen „AKL“). Zároveň byly zpracovány i individuálně doložené diplomy, které poskytovatelé předložili pro účely úhrady v roce 2023 na jednotlivých regionálních pobočkách VZP ČR. Na základě těchto údajů byly zpracovány seznamy poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci za doložení platného diplomu celoživotního vzdělávání v roce 2024 – viz soubor přiložený níže k této informaci (heslo pro přístup do seznamu bude zasláno zástupcům jednotlivých sdružení poskytovatelů, kteří jej zpřístupní na svých stránkách své členské základně).

V souladu s výše uvedeným je stanoven tento postup:

  1. VZP ČR na VZP Point a na webu vzp.cz touto informací zveřejňuje seznam poskytovatelů v dotčených odbornostech, kteří mají nárok na navýšení úhrady na základě výše předaných podkladů od ČLK, SPL ČR, SPLDD ČR, UNIFY a AKL a dle individuálně doložených platných diplomů. Poskytovatel, který se na seznamu nenajde a má nárok na bonifikaci, musí svůj diplom nebo diplomy svých lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, doložit Pojišťovně individuálně do 31. 1. 2024.
  2. Pokud poskytovatel ve zveřejněném seznamu nalezne u svého IČZ ve sloupci „pozn.“ symbol „!“, musí zkontrolovat, zda jsou diplomy všech lékařů, resp. nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, platné po celý rok 2024. Pokud tomu tak není, musí v souladu s vyhláškou, s dohodnutou metodikou a s úhradovými dodatky předložit nový diplom na příslušnou regionální pobočku VZP ČR nejpozději do jednoho měsíce po skončení platnosti původního diplomu, přičemž časová prodleva mezi datem ukončení platnosti původního diplomu a nabytím platnosti nového diplomu bude činit maximálně 30 dní.

V případě, že poskytovatel nebude mít diplom (popř. diplomy pro příslušný počet lékařů) uveden na seznamu, nedoloží diplomy individuálně, případně nedoloží nové diplomy po skončení platnosti původního diplomu ve stanovené lhůtě, pak nemá nárok na bonifikaci za diplom celoživotního vzdělávání v roce 2024.

    Příloha: