Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a ambulantním poskytovatelům v oboru kardiologie a vnitřního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí (dále VZP PLUS – HYPERTENZE).

Cíle programu

Hlavním cílem programu VZP PLUS – HYPERTENZE je nastavit motivační systém sledování kvality pacientů v primární péči a v péči ambulantních specialistů v kontextu problematiky kardiovaskulární prevence.

Kromě jiného bude každý zapojený poskytovatel v rámci programu VZP PLUS – HYPERTENZE spolupracovat se zdravotní pojišťovnou na realizaci dalších aktivit v rámci programů prevence, jejichž cílem bude motivace a zapojení pojištěnce. K realizaci těchto programů obdrží od zdravotní pojišťovny příslušné informace a pokyny (pozn.: spolupráce bude probíhat především v informační roli, ať již směrem k pojištěncům nebo zdravotní pojišťovně).

Do programu VZP PLUS – DIABETES se může zapojit poskytovatel, který komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).

Indikátory kvality

Program je založen na hodnocení čtyř kvalitativních kritérií, která souvisí s prevencí a organizací péče o pacienty s hypertenzí:

  • sledování hodnoty krevního tlaku;
  • prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření LDL cholesterolu;
  • sledování kardiovaskulárních a jiných orgánových změn – vyšetření EKG;
  • snížení rizika opožděné diagnózy chronického selhání ledvin prostřednictvím vyšetření funkce ledvin.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria. Splnění kritérií je tak škálováno, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo nesplněno. Na základě splnění jednotlivých kritérií sledovaných prostřednictvím nově zavedených signálních výkonů a výkonů odpovídajících doporučeným postupům bude poskytovateli vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2023 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2023.

Kromě bonifikace u poskytovatele, který se zapojí do programu VZP PLUS – HYPERTENZE, nebudou v daných odbornostech uplatněny regulační mechanismy za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vyžádanou laboratorní a radiodiagnostickou péči.

Podrobnější metodika jednotlivých kvalitativních indikátorů a výpočtu bonifikace je přílohou této informace.

Účast v programu

Program probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a mohou se do něj přihlásit všeobecní praktičtí lékaři, kteří jsou hrazeni prostřednictvím kombinované kapitačně výkonové platby, a všichni ambulantní poskytovatelé v odbornosti 101 a 107.

Bonifikační dodatek bude automaticky zaslán všem poskytovatelům, kteří byli v programu zapojeni v roce 2021 a zároveň splňují všechny další podmínky pro vstup do programu.

Máte-li nově zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu nejpozději do 30. 6. 2022 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 30. 6. 2022, s výjimkou poskytovatelů, kteří v daných odbornostech nově uzavřou s VZP ČR smlouvu, nebudou do programu v tomto roce zapojeni.

Přílohy: