Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a ambulantním poskytovatelům v oboru diabetologie a vnitřního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus (dále VZP PLUS – DIABETES).

Cíle programu

Hlavními cíli programu VZP PLUS – DIABETES jsou:

  • zlepšení kvality poskytované péče o chronické pacienty;
  • snížení rizika kardiovaskulárních komplikací;
  • snížení rizika mikrovaskulárních komplikací;
  • snížení nákladů na léčbu komplikací onemocnění diabetes mellitus.

Kromě jiného bude každý zapojený poskytovatel v rámci programu VZP PLUS – DIABETES spolupracovat se zdravotní pojišťovnou na realizaci dalších aktivit v rámci programů prevence, jejichž cílem je motivace a zapojení pojištěnce do péče v souvislosti s onemocněním diabetes mellitus. K realizaci těchto programů obdrží od zdravotní pojišťovny příslušné informace a pokyny (pozn.: spolupráce bude probíhat především v informační roli, ať již směrem k pojištěncům nebo zdravotní pojišťovně).

Do programu VZP PLUS – DIABETES se může zapojit poskytovatel, který komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).

Indikátory kvality

Program je založen na hodnocení pěti kvalitativních kritérií, která souvisí s prevencí a organizací péče o pacienty s chronickým onemocněním diabetes mellitus:

  • kompenzace diabetu – vyšetření glykovaného hemoglobinu;
  • prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření LDL cholesterolu;
  • snížení rizika závažných specifických komplikací diabetu – vyšetření na oftalmologii;
  • snížení rizika amputací – vyšetření rizika syndromu diabetické nohy;
  • snížení rizika opožděné diagnózy chronického selhání ledvin.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria. Splnění kritérií je tak škálováno, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo nesplněno. Na základě splnění jednotlivých kritérií sledovaných prostřednictvím nově zavedených signálních výkonů a výkonů odpovídajících doporučeným postupům bude poskytovateli vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2023 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2023.

Kromě bonifikace u poskytovatele, který se zapojí do programu VZP PLUS – DIABETES, nebudou v daných odbornostech uplatněny regulační mechanismy za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vyžádanou laboratorní a radiodiagnostickou péči.

Podrobnější metodika jednotlivých kvalitativních indikátorů a výpočtu bonifikace je přílohou této informace.

Účast v programu

Program probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a mohou se do něj přihlásit všeobecní praktičtí lékaři, kteří jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, a dále ambulantní diabetologové a internisti.

Bonifikační dodatek bude automaticky zaslán všem poskytovatelům, kteří byli v programu zapojeni v roce 2021 a kteří splňují všechny další podmínky účasti v programu (viz např. výše uvedená podmínka VZP Pointu).

Máte-li nově zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu nejpozději do 30. 6. 2022 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 30. 6. 2022, s výjimkou poskytovatelů, kteří v daných odbornostech nově uzavřou s VZP ČR smlouvu, nebudou do programu v tomto roce zapojeni.

Přílohy: