Včasný záchyt onkologických onemocnění kůže

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům poskytujícím ambulantní péči v odbornosti 404 – dermatovenerologie možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Včasný záchyt onkologických onemocnění kůže (dále VZP PLUS – DERMATOLOGIE). Program vznikl ve spolupráci s Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP.

Cíle programu:

Nádory kůže patří dle dostupných statistických údajů ke skupinám nejčastějších onkologických onemocnění. Cílem programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE je zlepšit organizaci a kvalitu péče a nastavit motivační program pro provádění včasného záchytu onkologických onemocnění kůže prostřednictvím preventivního vyšetření optické dermatoskopie.

Podmínky účasti v programu:

Do programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE se v roce 2022 mohou zapojit všichni ambulantní poskytovatelé (mimo ambulance nemocnic), kteří poskytují hrazené služby v odbornosti 404 – dermatovenerologie. Zároveň musí poskytovatel doložit, že jeho ordinace v odbornosti 404 je vybavena optickým dermatoskopem. Další podmínkou je, že Poskytovatel komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).

Indikátory kvality

Program vychází z těchto předpokladů:

  • Součástí všeobecné preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře, která se dle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, provádí vždy jednou za dva roky, je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, a dále vyšetření kůže.
  • Na základě zjištění v rámci preventivní prohlídky všeobecný praktický lékař odesílá pacienta na případná další vyšetření, včetně případného odborného dermatologického vyšetření.
  • Dle nálezu je pacient u poskytovatele odbornosti 404 vyšetřen a je navržen další léčebný postup. Část pacientů má jednorázový kontakt (indikované, preventivní vyšetření) a část pacientů zůstává sledována v ambulanci poskytovatele odbornosti 404.

Z tohoto důvodu je program VZP PLUS – DERMATOLOGIE založen na hodnocení dvou indikátorů kvality.

  • Podíl provedených preventivních vyšetření optickou dermatoskopií u chronických pacientů.
  • Podíl provedených preventivních vyšetření optickou dermatoskopií u běžné populace.

Bonifikace

Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria. Splnění kritérií je tak škálováno, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s požadovaným vyšetřením), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo není splněna požadovaná hodnota. Na základě splnění jednotlivých kritérií sledovaných prostřednictvím nově zavedených signálních výkonů bude poskytovateli vyplacena bonifikace až do výše 300 Kč za každý provedený a vykázaný výkon preventivní optické dermatoskopie celotělové.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2023 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2023.

Podrobnější metodika jednotlivých kvalitativních indikátorů a výpočtu bonifikace je přílohou této informace.

Účast v programu

Program probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a mohou se do něj přihlásit ambulantní poskytovatelé v odbornosti 404.

Účast v programu bude automaticky nabídnuta všem poskytovatelům, kteří měli podepsaný bonifikační dodatek VZP PLUS – DERMATOLOGIE pro rok 2022.

Máte-li zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu nejpozději do 30. 6. 2022 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 30. 6. 2022, s výjimkou poskytovatelů, kteří v daných odbornostech nově uzavřou s VZP ČR smlouvu, nebudou do programu v tomto roce zapojeni.

Přílohy: