Zvýšení dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dále VZP PLUS – DOSTUPNOST).

Cíle programu

V rámci základních úhrad je prostřednictvím maximální kapitační sazby ve výši 56 Kč hrazena standardní ordinační doba (viz pro rok 2021 úhradovou vyhlášku č. 428/2020 Sb.), kdy je poskytovatel pro pojištěnce dostupný v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně a zároveň alespoň jeden den v týdnu má ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňuje pojištěncům objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou dobu. Poskytovatelé nejsou v současné době nijak motivováni, aby rozšířili ordinační dobu nad rámec této standardní úhrady a zajistili tak vyšší časovou dostupnost pro pojištěnce VZP ČR (dále též jen Pojišťovna).

Z tohoto důvodu je poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost nabídnuta účast v programu VZP PLUS – DOSTUPNOST, jehož cílem je prostřednictvím finanční bonifikace především posílit časovou dostupnost praktických lékařů pro pojištěnce Pojišťovny a zároveň podpořit koncept sdružených praxí (kdy v jedné praxi pracuje více kvalifikovaných lékařů, sester, případně další administrativní síla).

Podmínky účasti v programu

Podmínky účasti jsou odlišné pro odbornost všeobecného praktického lékařství a pro odbornost praktického lékařství pro děti a dorost.

Nově je oproti roku 2020 možnost účasti v programu VZP PLUS – DOSTUPNOST podmíněna tím, že poskytovatel komunikuje s VZP ČR prostřednictvím VZP Pointu.

Dále musí poskytovatel v odbornosti všeobecného praktického lékařství pro účast v programu splnit všechny tyto podmínky:

 1. poskytovatel má alespoň na jednom pracovišti rozsah minimálně 35 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní týdně;
 2. na pracovišti dle tohoto odstavce písm. a) jsou ordinační hodiny prodlouženy alespoň jedenkrát týdně do 18 hodin a zároveň alespoň jednou týdně je začátek ordinačních hodin od 7:30 hodin;
 3. poskytovatel vede funkční objednávkový systém, který umožňuje objednat se na pevnou dobu ve vymezených časech na každý den. Za objednávkový systém se považuje elektronické objednání, objednání e-mailem, případně telefonicky nebo osobně;
 4. poskytovatel souhlasí se zveřejněním ordinačních hodin na webu VZP ČR a případné změny hlásí neprodleně Pojišťovně;
 5. poskytovatel registruje na svých pracovištích nové pojištěnce do své péče (tato informace je zveřejněna na webu VZP ČR) s výjimkou důvodů uvedených v § 48 odst. 1) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
 6. Poskytovatel komunikuje s VZP ČR a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby prostřednictvím VZP Pointu.

Pro účast v programu musí poskytovatel v odbornosti praktického lékařství pro děti a dorost splnit všechny tyto podmínky:

 1. poskytovatel splňuje na daném pracovišti rozsah alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů v týdnu, přičemž alespoň jeden den v týdnu má ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin;
 2. poskytovatel vede funkční objednávkový systém, který umožňuje objednat se na pevnou dobu ve vymezených časech na každý den. Za objednávkový systém se považuje elektronické objednání, objednání e-mailem, případně telefonické nebo osobní objednání;
 3. poskytovatel souhlasí se zveřejněním ordinačních hodin na webu VZP ČR a případné změny oznamuje Pojišťovně;
 4. poskytovatel registruje na svých pracovištích nové pojištěnce do své péče (tato informace je zveřejněna na webu VZP ČR) s výjimkou důvodů uvedených v § 48 odst. 1) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
 5. Poskytovatel komunikuje s VZP ČR a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby prostřednictvím VZP Pointu.

O ordinačních hodinách poskytovatel viditelně informuje pojištěnce především ve své ordinaci a dále případně na svých webových stránkách.

Za ordinační hodiny se v obou případech považuje ordinační doba, která je sjednána ve smlouvě mezi poskytovatelem a VZP ČR (v příloze č. 2 Smlouvy) a ve které je v ordinaci pro pojištěnce dostupný alespoň jeden lékař se specializovanou způsobilostí daného pracoviště. Nezapočítává se do ní návštěvní služba a administrativní činnost.

Bonifikace

Bonifikace je realizována ve formě tří plateb:

 1. Průběžného navýšení kapitační sazby dle odbornosti poskytovatele, rozsahu ordinačních hodin týdně a počtu lékařů na pracovišti.

U všeobecných praktických lékařů je navýšení realizováno takto:

Rozsah ordinační doby rozložené do 5 pracovních dní v týdnu

Minimální počet lékařů na pracovišti

Navýšení základní kapitační sazby v Kč

Od 35 hodin týdně do 39 hodin týdně

1

3,00 Kč

Od 40 hodin týdně do 49 hodin týdně

1

6,00 Kč

Od 50 hodin týdně do 59 hodin týdně

2

8,50 Kč

Více nebo rovno 60 hodin týdně

2

11,00 Kč

U praktických lékařů pro děti a dorost je navýšení realizováno takto:

Rozsah ordinační doby rozložené do 5 pracovních dní v týdnu

Minimální počet lékařů na pracovišti

Navýšení základní kapitační sazby v Kč

Od 35 hodin týdně do 39 hodin týdně

1

3,50 Kč

Od 40 hodin týdně do 49 hodin týdně

1

6,50 Kč

Od 50 hodin týdně do 59 hodin týdně

2

9,00 Kč

Více nebo rovno 60 hodin týdně

2

11,50 Kč

 1. Paušální měsíční bonifikace ve výši 1 500 Kč za každé zapojené pracoviště, které plní vstupní podmínky do programu, bez ohledu na počet registrovaných pojištěnců.
 2. Platby za každého nově zaregistrovaného pojištěnce u poskytovatele ve výši 500 Kč. Za nově registrovaného pojištěnce se považuje pojištěnec, který nebyl v pravidelné péči poskytovatele v letech 2019 a 2020, na kterého poskytovatel vykáže výkon komplexního vyšetření praktickým lékařem a registrace bude nově uznána v kapitačním centru.

Účast v programu

Bonifikační dodatek bude automaticky nabídnut poskytovatelům, kteří byli v programu zapojeni v roce 2020 a kteří nadále splňují všechny podmínky programu.

Máte-li nově zájem o účast v programu a splňujete uvedené podmínky, případně začnete splňovat uvedené podmínky, obraťte se s žádostí o účast v programu na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací. Do programu pak budete zapojeni

 • od 1. 1. 2021, pokud bude nejpozději do 31. 3. 2021 podepsán oběma stranami bonifikační dodatek,
 • dále od 1. dne v měsíci, ve kterém bude oběma stranami podepsán bonifikační úhradový dodatek.