Organizace a hodnocení kvality péče o dětské pacienty trpící obezitou

VZP ČR od 1. 7. 2019 nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického lékařství pro děti a dorost možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o dětské pacienty trpící obezitou (dále VZP PLUS – OBEZITA).

Cíle programu

Hlavním cílem programu VZP PLUS – OBEZITA je nastavit motivační systém sledování kvality péče o pacienty v primární péči v kontextu problematiky včasného záchytu obezity u dětí, snížení a prevence výskytu komplikací spojených s obezitou a také podpora a ohodnocení spolupráce praktického lékaře pro děti a dorost s pacientem a jeho rodinou.

Kromě jiného bude každý zapojený poskytovatel v rámci programu VZP PLUS – OBEZITA spolupracovat se zdravotní pojišťovnou na realizaci dalších aktivit v rámci programů prevence, jejichž cílem bude motivace a zapojení pojištěnce. K realizaci těchto programů obdrží od zdravotní pojišťovny příslušné informace a pokyny (pozn.: spolupráce bude probíhat především v informační roli, ať již směrem k pojištěncům nebo zdravotní pojišťovně).

Indikátory kvality

Program je založen na hodnocení čtyř kvalitativních kritérií, která souvisí s prevencí a organizací péče o dětské pacienty s obezitou:

  • sledování vývoje hmotnostně výškového poměru/BMI;
  • sledování compliance pacienta;
  • sledování vývoje krevního tlaku;
  • sledování vývoje hladiny lipoproteinů.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

VZP ČR bude již od 1. 7. 2019 hradit poskytovatelům, kteří se do programu VZP PLUS – OBEZITA zapojí, nový výkon 02039 – Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD ve výši 200 Kč (pozn.: tento výkon bude sloužit k testování sledování kvalitativních parametrů, od 1. 1. 2020 bude již zařazen ve vyhlášce MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů).

Kromě toho budou vyhodnocena výše uvedená kvalitativní kritéria. Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria. Splnění kritérií je tak škálováno, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo nesplněno. Na základě splnění jednotlivých kritérií sledovaných prostřednictvím nově zavedených signálních výkonů a výkonů odpovídajících doporučeným postupům bude poskytovateli vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2020 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2020.

Podrobnější metodika je přílohou této informace.

Účast v programu

Do první fáze programu, která bude probíhat od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, se mohou přihlásit praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Máte-li zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací. Bonifikační úhradový dodatek je potřeba uzavřít nejpozději do 31. 10. 2019.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 15. 9. 2019, nebudou do programu v tomto roce zapojeni.

Příloha: Metodika programu VZP PLUS – OBEZITA