Zvýšení dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost

VZP ČR od 1. 5. 2019 nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dále VZP PLUS – DOSTUPNOST).

Cíle programu

V rámci základních úhrad je prostřednictvím maximální kapitační sazby ve výši 56 Kč hrazena standardní ordinační doba (viz pro rok 2019 úhradová vyhláška č. 201/2018 Sb.), kdy je poskytovatel pro pojištěnce dostupný v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně a zároveň alespoň jeden den v týdnu má ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňuje pojištěncům objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou dobu. Poskytovatelé nejsou v současné době nijak motivováni, aby rozšířili ordinační dobu nad rámec této standardní úhrady a zajistili tak vyšší časovou dostupnost pro pojištěnce Pojišťovny.

Z tohoto důvodu je poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost nabídnuta účast v programu VZP PLUS – DOSTUPNOST, jehož cílem je prostřednictvím finanční bonifikace především posílit časovou dostupnost praktických lékařů pro pojištěnce Pojišťovny a zároveň podpořit koncept sdružených praxí (kdy v jedné praxi pracuje více kvalifikovaných lékařů, sester, případně další administrativní síla).

Podmínky účasti v programu

Pro účast v programu musí poskytovatel splnit všechny tyto podmínky:

  1. poskytovatel má alespoň na jednom pracovišti rozsah minimálně 35 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní týdně;
  2. na pracovišti dle tohoto odstavce písm. a) jsou ordinační hodiny prodlouženy alespoň jedenkrát týdně do 18 hodin a zároveň alespoň jednou týdně je začátek ordinačních hodin od 7.30 hodin;
  3. poskytovatel vede funkční objednávkový systém, který umožňuje objednat se na pevnou dobu ve vymezených časech na každý den. Za objednávkový systém se považuje elektronické objednání, objednání emailem, případně telefonicky;
  4. poskytovatel souhlasí se zveřejněním ordinačních hodin na webu VZP ČR a případné změny hlásí neprodleně Pojišťovně;
  5. poskytovatel registruje na svých pracovištích nové pojištěnce do své péče (tato informace je zveřejněna na webu VZP ČR).

O ordinačních hodinách poskytovatel viditelně informuje pojištěnce především ve své ordinaci a dále případně na svých webových stránkách.

Za ordinační dobu je považována ordinační doba, která je sjednána ve smlouvě a ve které je v ordinaci pro pojištěnce dostupný alespoň jeden lékař daného pracoviště. Nezapočítává se do ní návštěvní služba a administrativní činnost.

Bonifikace

Bonifikace je realizována ve formě tří plateb:

1.     Průběžného procentuálního navýšení kapitační sazby dle odbornosti poskytovatele, rozsahu ordinačních hodin týdně a počtu lékařů na pracovišti.

U všeobecných praktických lékařů je navýšení realizováno takto:

Rozsah ordinační doby rozložené do 5 pracovních dní v týdnu

Minimální počet lékařů na pracovišti

Navýšení základní kapitační sazby

Procentní navýšení

Absolutní navýšení (zaokrouhleno na jedno desetinné místo nahoru)

Od 35 hodin týdně do 39 hodin týdně

1

5 %

2,80 Kč

Od 40 hodin týdně do 49 hodin týdně

1

10 %

5,60 Kč

Od 50 hodin týdně do 59 hodin týdně

2

15 %

8,40 Kč

Více nebo rovno 60 hodin týdně

2

20 %

11,20 Kč

U praktických lékařů pro děti a dorost je navýšení realizováno takto:

Rozsah ordinační doby rozložené do 5 pracovních dní v týdnu

Minimální počet lékařů na pracovišti

Navýšení základní kapitační sazby

Procentní navýšení

Absolutní navýšení (zaokrouhleno na jedno desetinné místo nahoru)

Od 35 hodin týdně do 39 hodin týdně

1

6 %

3,40 Kč

Od 40 hodin týdně do 49 hodin týdně

1

11 %

6,20 Kč

Od 50 hodin týdně do 59 hodin týdně

2

16 %

9,00 Kč

Více nebo rovno 60 hodin týdně

2

21 %

11,80 Kč

2.     Paušální měsíční bonifikace ve výši 1 000 Kč za každé zapojené pracoviště bez ohledu na počet registrovaných pojištěnců.

3.     Platby za každého nově zaregistrovaného pojištěnce u poskytovatele ve výši 200 Kč. Za nově registrovaného pojištěnce se považuje pojištěnec, který nebyl v pravidelné péči poskytovatele v letech 2017 a 2018, na kterého poskytovatel vykáže výkon komplexního vyšetření praktickým lékařem a registrace bude nově uznána v kapitačním centru.

Účast v programu

Máte-li zájem o účast v programu a splňujete uvedené podmínky, případně začnete splňovat uvedené podmínky, obraťte se s žádostí o účast v programu na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací. Do programu pak budete zapojeni od 1. dne v měsíci, ve kterém bude oběma stranami podepsán bonifikační úhradový dodatek.